WOJEWODA ŁÓDZKI

SR.V1.6622 - p, o, z, t / 64 /2005

 

                                                            Decyzja

Nr 64 z dnia 18 lipca 2005 roku

 

w   sprawie   udzielenia   pozwolenia   na   wytwarzanie   odpadów   z   uwzględnieniem

wymagań   przewidzianych   dla   prowadzenia   działalności   w   zakresie   odzysku, unieszkodliwiania,  zbierania   i   transportu   odpadów   niebezpiecznych   i   innych  niż niebezpieczne

 

na podstawie:

 

 1. art. 180 pkt. 3, art. 181 ust.1 pkt. 4, art.183, 184, 188, art. 378 ust. 2 pkt 1 litera a ustawy                z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62 poz. 627 z         późniejszymi zmianami)
 2. art. 17 ust. 2, art. art. 18, 26, 28, 32 oraz art. 63 ust. 6 pkt 2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku o odpadach (Dz. U. Nr 62, poz. 628 z późniejszymi zmianami),
 3. rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 27 września 2001 roku w sprawie katalogu odpadów (Dz. U. Nr 11?, poz. 1206),
 4. § 2 ust.1 pkt. 39 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004 roku w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięć do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko (Dz. U. Nr 257, poz. 2573 z późniejszymi zmianami),
 5. art. 104 kodeksu postępowania administracyjnego,

 

po rozpatrzeniu wniosku Pana Władysława Cegielskiego, prowadzącego działalność pod nazwą Zakład Gospodarowania Odpadami EKO ALF w miejscowości Gołębiew Nowy5A gmina Kutno, z dnia 11 lutego 2005 r. (z późniejszymi uzupełnieniami) w sprawie udzielenia pozwolenia na wytwarzanie odpadów z uwzględnieniem wymagań przewidzianych dla prowadzenia działalności w zakresie odzysku, unieszkodliwiania, zbierania i transportu odpadów niebezpiecznych i innych niż niebezpieczne oraz po uzyskaniu pozytywnej opinii Wójta Gminy Kutno z dnia 1 czerwca 2005r., znak: OŚ.o.7640-22/2005 i sprawdzeniu przez Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska instalacji i urządzeń (pismo z dnia 30 maja 2005 r., znak: I.Sk.6737/38-19/1/05/499 i 4 lipca 2005 r., znak: I.Sk.6737/38-19/2/05/489)

 

orzekam, co następuje:

 

I. Udzielam Panu Władysławowi Cegielskiemu, prowadzącemu działalność pod nazwą Zakład Gospodarowania Odpadami EKO ALF w miejscowości Gołębiew Nowy 5A gmina Kutno, pozwolenia na wytwarzanie w ciągu roku następujących ilości i rodzajów odpadów - zgodnie z danymi zawartymi w tabelach nr 1÷3.

 


I.1. Odpady wytwarzane w wyniku prowadzenia procesu unieszkodliwiania metodą D9       (neutralizacja i zestalanie)

Tabela 1.  Rodzaje  i   ilości   wytwarzanych   odpadów:

Kod

odpadu

Rodzaj odpadu

Ilość

[Mg/rok]

19 02 05*

Szlamy z fizykochemicznej przeróbki odpadów zawierające substancje

niebezpieczne

100,0

19 02 11*

Inne odpady zawierające substancje niebezpieczne

400,0

19 03 06*

Odpady niebezpieczne zestalone

500,0

19 03 07

Odpady zestalone inne niż wymienione w 19 03 06*

200,0

 

I.2.  Odpady   wytwarzane   w   wyniku   prowadzenia   procesu   odzysku   metodą   R14    (sortowanie)

Tabela 2 Rodzaje i ilości wytwarzanych odpadów:

Kod

odpadu

Rodzaj odpadu

Ilość

[Mg/rok]

15 01 02

Opakowania  z  tworzyw  sztucznych

0,2

 

15 02 02*

Sorbenty, materiały  filtracyjne ( w  tym  filtry  olejowe  nie  ujęte  w  innych  grupach ), tkaniny  do  wycierania ( np. szmaty, ścierki ) i  ubrania ochronne  zanieczyszczone  substancjami  niebezpiecznymi ( np. PCB )

2,0

15 02 03

Sorbenty, materiały  filtracyjne, tkaniny  do  wycierania  ( np. szmaty, ścierki ) i  ubrania  ochronne  inne  niż  wymienione  w  15 02 02*

1,0

19 12 01

Papier  i  tektura

5,0

19 12 02

Metale  żelazne

5,0

19 12 03

Metale  nieżelazne

2,0

19 12 04

Tworzywa  sztuczne  i  guma

10,0

19 12 05

Szkło

10,0

19 12 11*

Inne  odpady (w  tym  zmieszane  substancje  i  przedmioty) z  mechanicznej obróbki  odpadów  zawierające  substancje  niebezpieczne

30,0

19 12 12

Inne  odpady (w  tym  zmieszane  substancje  i  przedmioty) z  mechanicznej obróbki  odpadów  inne  niż  wymienione  w  19 12 11*

5,0

 

I.3.  Odpady wytwarzane w wyniku prowadzenia procesu unieszkodliwiania metodą              D14   (przepakowywanie).

Tabela 3 Rodzaje i ilości wytwarzanych odpadów:

Kod

odpadu

Rodzaj odpadu

Ilość

[Ma/rok]

06 0404*

Odpady zawierające rtęć

10,0

09 01 80*

Przetermin9wane odczynniki fotograficzne

10,0

160506*

Chemikalia laboratoryjne i analityczne (np. odczynniki chemiczne)

zawierające substancje niebezpieczne, w tym mieszaniny chemikaliów

laboratoryjnych i analitycznych

100,0

160507*

Zużyte nieorganiczne chemikalia zawierające substancje niebezpieczne

(np. przeterminowane odczynniki chemiczne)

100,0

160508*

Zużyte organiczne chemikalia zawierające substancje niebezpieczne              (np. przeterminowane odczynniki chemiczne)

50,0

18 01 06*

Chemikalia, w tym odczynniki chemiczne, zawierające substancje

niebezpieczne

50,0

180205*

Chemikalia, w tym odczynniki chemiczne, zawierające substancje

niebezpieczne

30,0

 

 

I.4.  Określam  sposoby  gospodarowania  wytworzonymi  odpadami:

 

1. Postępowanie z wytwarzanymi odpadami wymienionymi w pkt. I.1. ÷ I.3. będzie zgodne z zasadami gospodarowania odpadami, określonymi w przepisach ustawy o odpadach oraz w przepisach ustawy Prawo ochrony środowiska.

 

2. Odpady  wymienione  w  pkt.  I.1 oraz  I.2  należy  gromadzić  w  sposób  selektywny  i przekazywać  do  odzysku  lub  unieszkodliwienia  podmiotom  posiadającym  na  taką  działalność stosowne  zezwolenie,  przy  uwzględnieniu  zasady  poddawania  unieszkodliwieniu  w  sytuacjach, kiedy  odzysk  jest  niemożliwy  z  przyczyn  technologicznych  lub  nieuzasadniony  z przyczyn  ekologicznych  lub  ekonomicznych.

 

3. Odpady  wymienione  w  pkt.  I.3  należy  gromadzić  w  sposób  selektywny  i  poddawać  odzyskowi  lub  unieszkodliwieniu  bądź przekazywać do odzysku lub unieszkodliwienia podmiotom  posiadającym  na  taką  działalność  stosowne  zezwolenie, przy uwzględnieniu zasady  poddawania  unieszkodliwieniu  w  sytuacjach,  kiedy odzysk  jest  niemożliwy  z  przyczyn technologicznych  lub  nieuzasadniony  z  przyczyn  ekologicznych  lub  ekonomicznych.

 

I.5.  Określam  miejsce  i  sposób  magazynowania  wytwarzanych  odpadów:

 

1. Wytwarzane  odpady  wymienione w pkt. I.1. ÷ I.3. będą magazynowane na terenie lub w obiektach, do  których prowadzący działalność posiada tytuł prawny, w sposób zgodny z wymogami  określonymi  w  art. 63  ustawy o odpadach, a  w  szczególności:

ü      selektywnie, w zależności od rodzaju odpadów w wydzielonych i przystosowanych

            miejscach,

ü      w warunkach odpowiednio zabezpieczających przed przedostaniem się do

            środowiska substancji szkodliwych,

ü      w warunkach odpowiednio zabezpieczających przed dostępem osób postronnych i

            zwierząt.

 

2. Miejsca magazynowania odpadów określa Załącznik 3a do wniosku o udzielenie pozwolenia na wytwal4anie odpadów "Miejsca magazynowania odpadów", stanowiący Załącznik Nr1 do niniejszej decyzji.

 

3. Odpady wymienione w pkt. I.1. ÷ I.3. będą magazynowane zgodnie z określonymi niżej            zasadami:

ü    odpady należy gromadzić w sposób selektywny z wstępnym wyodrębnieniem odpadów nadających się do odzysku lub unieszkodliwienia oraz z zakazem ich mieszania wzajemnego, w tym również z odpadami innymi ni_ niebezpieczne,

ü    odpady inne niż przeznaczone do odzysku lub unieszkodliwienia należy gromadzić i przechowywać w celu zebrania przed transportem partii wysyłkowej o odpowiedniej wielkości, w odpowiednich opakowaniach, w warunkach uniemożliwiających negatywne oddziaływanie na środowisko.

 

4. Powierzchnie komunikacyjne (place przeładunkowe i drogi wewnętrzne) w rejonie miejsc magazynowania odpadów niebezpiecznych powinny być utwardzone i uszczelnione przed przeciekami wód opadowych do wód i do gruntu oraz ścieków z okresowego zmywania powierzchni, wyposażone w wewnętrzną instalację kanalizacyjną z separatorem oraz zbiornik do gromadzenia ścieków.

 

5. Miejsca magazynowania odpadów powinny być wyposażone w sprzęt na potrzeby gaśnicze oraz zmywania powierzchni utwardzonych, w oświetlenie zewnętrzne, w sorbenty do likwidacji rozlewów odpadów ciekłych.

 

6.  Odpady niebezpieczne, dla których przepisy o transporcie materiałów niebezpiecznych nie określają sposobu opakowania, powinny być przygotowane do transportu z wykorzystaniem opakowań zabezpieczających przed przypadkowym rozproszeniem odpadów w trakcie transportu i czynności przeładunkowych, z materiału odpornego na działanie składników odpadów i posiadających szczelne  zamknięcia.

 

II. Udzielam Panu Władysławowi Cegielskiemu, prowadzącemu działalność pod nazwą Zakład Gospodarowania Odpadami EKO ALF w miejscowości Gołębiew Nowy 5A gmina Kutno zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie:

 

II.1. Odzysku odpadów  wymienionych  w  tabeli  nr 3  metodą  R14 - Inne  działania  prowadzące  do wykorzystania odpadów w całości lub części lub do odzyskania z odpadów substancji lub materiałów, łącznie z ich wykorzystaniem, niewymienione w punktach od R1 do R13                       ( zgodnie  z  załącznikiem  nr 5  do  ustawy  o  odpadach ).

 

Tabela nr 4.  Wykaz  odpadów  przewidzianych  do  odzysku  metodą  R14

 

 

Kod

odpadu

Rodzaj odpadu

Ilość

[Ma/rok]

16 02 13*

Zużyte  urządzenia  zawierające  niebezpieczne  elementy  inne  niż  wymienione  w  16 02 09  do  16 02 12

50

16 02 14

Zużyte  urządzenia  inne  niż  wymienione  w  16 02 09  do  16 02 13

50

 

16 05 06*

Chemikalia  laboratoryjne  i  analityczne  ( np. odczynniki  chemiczne )  zawierające  substancje  niebezpieczne, w  tym  mieszaniny  chemikaliów  laboratoryjnych  i  analitycznych

20

16 05 07*

Zużyte  nieorganiczne  chemikalia  zawierające  substancje  niebezpieczne ( np. przeterminowane  odczynniki  chemiczne )

20

16 05 08*

Zużyte organiczne  chemikalia  zawierające  substancje  niebezpieczne ( np. przeterminowane  odczynniki  chemiczne )

10

18 01 06*

Chemikalia,  w  tym  odczynniki  chemiczne,  zawierające  substancje  niebezpieczne

10

18 02 05*

Chemikalia,  w  tym  odczynniki  chemiczne,  zawierające  substancje  niebezpieczne

5

19 12 04

Tworzywa  sztuczne  i  guma

20

20 01 35*

Zużyte  urządzenia  elektryczne  i  elektroniczne  inne  niż  wymienione  w  20 01 21  i  20 01 23  zawierające  niebezpieczne  składniki

20

 

 

II.1.1.  Określam  następujące  warunki  odzysku  odpadów:

1. Odzysk  odpadów  realizowany  będzie  na  terenie  Zakładu  Gospodarowania  Odpadami

EKO  ALF  w  miejscowości  Gołębiew   Nowy  5A  gmina  Kutno

 

2. Odpady wymienione w tabeli nr 4 będą podlegały obróbce ręcznej (sortowaniu) w celu wyodrębnienia odpadów podlegających następującym procesom: neutralizacja, zestalanie lub przepakowywanie.

 

II.1.2.  Określam  miejsce  i  sposób  magazynowania  odzyskiwanych  odpadów:

 

1. Odzyskiwane  odpady  wymienione w pkt.  II.1.  (tabela nr 4)  będą  magazynowane  na  terenie  lub  w  obiektach,  do  których  prowadzący  działalność  posiada  tytuł  prawny, w

 

sposób  zgodny  z  wymogami  określonymi  w  art. 63  ustawy  o  odpadach, a  w  szczególności :

ü        selektywnie,  w  zależności  od  rodzaju  odpadów ,  w  wydzielonych  i  przystosowanych

        miejscach, .

ü        w  warunkach odpowiednio  zabezpieczających  przed  przedostaniem  się  do

środowiska  substancji  szkodliwych,

ü        w  warunkach  odpowiednio  zabezpieczających  przed  dostępem  osób  postronnych  i

       zwierząt.

 

2. Miejsca  magazynowania  odpadów  określa  Załącznik  3a  do  wniosku  o udzielenie  pozwolenia na  wytwarzanie  odpadów  "Miejsca  magazynowania  odpadów",  stanowiący  Załącznik  Nr 1  do niniejszej decyzji.

 

3. Odpady  wymienione  w  pkt.  II.1. (tabela nr 4)  będą  magazynowane  zgodnie  z  określonymi niżej  zasadami:

 

ü        odpady należy gromadzić w sposób selektywny z wstępnym wyodrębnieniem odpadów nadających się do odzysku oraz z zakazem ich mieszania wzajemnego, w tym również z odpadami innymi niż niebezpieczne,

ü        w pierwszym rzędzie odpady należy poddawać odzyskowi na terenie instalacji, a jeżeli jest to technologicznie niemożliwe lub nieuzasadnione ekologicznie czy ekonomicznie, przekazać do odzysku lub unieszkodliwienia uprawnionym podmiotom,

ü        odpady inne niż przeznaczone do odzysku należy gromadzić i przechowywać w celu zebrania przed transportem partii wysyłkowej o odpowiedniej wielkości w odpowiednich opakowaniach, w warunkach uniemożliwiających negatywne oddziaływanie na środowisko.

 

4. Powierzchnie komunikacyjne (place przeładunkowe i drogi wewnętrzne) w rejonie miejsc magazynowania odpadów niebezpiecznych powinny być utwardzone, uszczelnione przed przeciekami wód opadowych do wód i do gruntu oraz ścieków z okresowego zmywania powierzchni, wyposażone w wewnętrzną instalację kanalizacyjną z separatorem oraz zbiornik do gromadzenia ścieków.

 

5. Miejsca magazynowania odpadów powinien być wyposażony w sprzęt na potrzeby gaśnicze oraz zmywania powierzchni utwardzonych, w oświetlenie zewnętrzne, w sorbenty  do likwidacji rozlewów  odpadów  ciekłych.

 

6. Odpady niebezpieczne, dla których przepisy o transporcie materiałów niebezpiecznych nie określają sposobu opakowania, powinny być przygotowane do transportu z wykorzystaniem opakowań  zabezpieczających  przed  przypadkowym rozproszeniem odpadów w trakcie transportu  i  czynności przeładunkowych, z materiału odpornego na działanie składników odpadów  i  posiadających  szczelne  zamknięcia.

 

 

II.2 Unieszkodliwiania odpadów wymienionych w tabeli nr 5 metodą D9 – Obróbka                   fizyko - chemiczna, w  wyniku  której  powstają odpady unieszkodliwiane za pomocą któregokolwiek z procesów  wymienionych  w  punktach  od  D1 do D12  ( np. parowanie, suszenie, strącanie).

 

 

 

 

 

Tabela nr 5.   Wykaz  odpadów  przewidzianych  do  unieszkodliwiania  metodą  D9

 

Kod  odpadu

Rodzaj  odpadu

Indeks

Ilość  Mg/rok

02 07 03

Odpady z procesów chemicznych

3

20

04 01 04

Brzeczka garbująca zawierająca chrom

3

20

04 02 17

Barwniki i pigmenty inne niż wymienione w 04 02 16

3

50

05 07 01*

Osady zawierające rtęć

2

20

06 01 01*

Kwas siarkowy i siarkawy

1

200

06 01 02*

Kwas chlorowodorowy

1

50

06 01 04*

Kwas fosforowy i fosforawy

1

20

06 01 05*

Kwas azotowy i azotawy

1

20

06 01 06*

Inne kwasy

1

20

06 01 99

Inne niewymienione odpady

1

50

06 02 01*

Wodorotlenek wapniowy

1

20

06 02 03*

Wodorotlenek amonowy

1

20

06 02 04*

Wodorotlenek sodowy i potasowy

1

50

06 02 05*

Inne wodorotlenki

1

20

06 02 99

Inne niewymienione odpady

1

50

06 03 11*

Sole i roztwory zawierające cyjanki

1

50

06 03 13*

Sole i roztwory zawierające metale ciężkie

1

20

06 03 14

Sole i roztwory inne niż wymienione w 06 03 11 i 06 03 13

1 i 3

100

06 03 15*

Tlenki metali zawierające metale ciężkie

2

20

06 03 16

Tlenki metali inne niż wymienione w 06 03 15

3

50

06 04 03*

Odpady zawierające arsen

2

20

06 04 04*

   Odpady zawierające rtęć

2

20

06 04 05*

Odpady zawierające inne metale ciężkie

2

20

06 04 99

Inne niewymienione odpady

1

50

06 06 03

Odpady zawierające siarczki inne niż wymienione w 06 06 02

3

50

06 06 99

Inne niewymienione odpady

1

50

06 07 03*

Osady siarczanu baru zawierające rtęć

2

20

06 07 04*

Roztwory i kwasy (np. kwas siarkowy)

1

20

06 09 03*

Poreakcyjne odpady związków wapnia zawierające lub zanieczyszczone substancjami niebezpiecznymi

1

20

06 10 02*

Odpady zawierające substancje niebezpieczne

1

20

06 11 01

Poreakcyjne odpady związków wapnia z produkcji dwutlenku tytanu

3

20

06 11 80

Odpady z produkcji związków cyrkonu

3

20

06 11 81

Odpady z produkcji związków chromu

3

20

06 11 82

Odpady z produkcji związków kobaltu

3

20

06 11 99

Inne niewymienione odpady

1

20

07 01 01*

Wody popłuczne i ługi macierzyste

1

50

07 02 01*

Wody popłuczne i ługi macierzyste

1

50

07 02 14*

Odpady z dodatków zawierające substancje niebezpieczne (np. plastyfikatory, stabilizatory)

2

50

07 03 01*

Wody popłuczne i ługi macierzyste

1

20

07 04 01*

Wody popłuczne i ługi macierzyste

1

50

07 04 81

Przeterminowane środki ochrony roślin inne niż wymienione w 07 04 80

3

20

07 05 01*

Wody popłuczne i ługi macierzyste

1

20

07 06 01*

Wody popłuczne i ługi macierzyste

1

20

07 06 81

Zwroty kosmetyków i próbek

3

50

07 07 01*

Wody popłuczne i ługi macierzyste

1

50

09 01 10

Aparaty fotograficzne jednorazowego użytku bez baterii

3

20

09 01 11*

Aparaty fotograficzne jednorazowego użytku zawierające baterie wymienione w 16 06 01, 16 06 02 lub 16 06 03

2

20

09 01 12

Aparaty fotograficzne jednorazowego użytku zawierające baterie inne niż wymienione w 09 01 11

3

20

09 01 80*

Przeterminowane odczynniki fotograficzne

2

20

10 01 09*

Kwas siarkowy

1

50

11 01 05*

Kwasy trawiące

1

300

11 01 06*

Odpady zawierające kwasy inne niż wymienione w 11 01 05

1

100

11 01 07*

Alkalia trawiące

1

300

11 01 08*

Osady i szlamy z fosforanowania

1

300

11 01 11*

Wody popłuczne zawierające substancje niebezpieczne

1

200

11 01 12

Wody popłuczne inne niż wymienione w 11 01 11

1

20

11 01 16*

Nasycone lub zużyte żywice jonowymienne

2

100

11 01 99

Inne niewymienione odpady

1

50

11 03 01*

Odpady zawierające cyjanki

1

50

12 03 01*

Wodne ciecze myjące

1

200

15 01 10*

Opakowania zawierające pozostałości substancji niebezpiecznych lub nimi zanieczyszczone (np. środkami ochrony roślin I i II klasy toksyczności - bardzo toksyczne i toksyczne)

2

200

16 02 13*

Zużyte urządzenia zawierające niebezpieczne elementy inne niż wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

2

200

16 02 14

 

Zużyte urządzenia inne niż wymienione w 16 02 09 do 16 02 13

3

100

16 02 15*

Niebezpieczne elementy lub części składowe usunięte z zużytych urządzeń

2

200

16 02 16

Elementy usunięte z zużytych urządzeń inne niż wymienione w 16 02 15

3

50

16 03 03*

Nieorganiczne odpady zawierające substancje niebezpieczne

2

200

16 03 04

Nieorganiczne odpady inne niż wymienione w 16 03 03, 16 03 80

3

50

16 03 05*

Organiczne odpady zawierające substancje niebezpieczne

2

200

16 03 06

Organiczne odpady inne niż wymienione w 16 03 05, 16 03 80

3

50

16 05 05

Gazy w pojemnikach inne niż wymienione w 16 05 04

3

50

16 05 06*

Chemikalia laboratoryjne i analityczne (np. odczynniki chemiczne) zawierające substancje niebezpieczne, w tym mieszaniny chemikaliów laboratoryjnych i analitycznych

1 i 2

200

16 05 07*

Zużyte nieorganiczne chemikalia zawierające substancje niebezpieczne (np. przeterminowane odczynniki chemiczne)

1 i 2

200

16 05 08*

Zużyte organiczne chemikalia zawierające substancje niebezpieczne (np. przeterminowane odczynniki chemiczne)

2

200

16 05 09

Zużyte chemikalia inne niż wymienione w 16 05 06, 16 05 07 lub 16 05 08

3

20

16 06 06*

Selektywnie gromadzony elektrolit z baterii i akumulatorów

1

20

16 08 01

Zużyte katalizatory zawierające złoto, srebro, ren, rod, pallad, iryd lub platynę (z wyłączeniem 16 08 07)

3

50

16 08 02*

Zużyte katalizatory zaw ierające niebezpieczne metale przejściowe lub ich niebezpieczne związki

2

20

16 08 03

Zużyte katalizatory zawierające metale przejściowe lub ich związki inne niż wymienione w 16 08 02

3

50

16 08 04

Zużyte katalizatory stosowane do katalitycznego krakingu w procesie fluidyzacyjnym (z wyłączeniem 16 08 07)

3

50

16 08 07*

Zużyte katalizatory zanieczyszczone substancjami niebezpiecznymi

2

50

16 10 01*

Uwodnione odpady ciekłe zawierające substancje niebezpieczne

1

20

16 10 02

Uwodnione odpady ciekłe inne niż wymienione w 16 10 01

1

50

17 09 03*

Inne odpady z budowy, remontów i demontażu (w tym odpady zmieszane) zawierające substancje niebezpieczne

2

50

18 01 04

Inne odpady niż wymienione w 18 01 03

3

20

18 01 06*

Chemikalia, w tym odczynniki chemiczne, zawierające substancje niebezpieczne

1 i 2

100

18 01 07

Chemikalia, w tym odczynniki chemiczne, inne niż wymienione w 18 01 06

3

50

18 01 09

Leki inne niż wymienione w 18 01 08

3

20

18 01 10*

Odpady amalgamatu dentystycznego

2

20

18 02 03

Inne odpady niż wymienione w 18 02 02

3

20

18 02 05*

Chemikalia, w tym odczynniki chemiczne, zawierające substancje niebezpieczne

1 i 2

50

18 02 06

Chemikalia, w tym odczynniki chemiczne, inne niż wymienione w 18 02 05

3

50

18 02 08

Leki inne niż wymienione w 18 02 07

3

20

19 03 04*

Odpady niebezpieczne częściowo stabilizowane

2

50

19 03 05

Odpady stabilizowane inne niż wymienione w 19 03 04

3

50

19 04 01

Zeszklone odpady

3

50

19 04 03*

Niezeszklona faza stała

2

300

19 08 06*

Nasycone lub zużyte żywice jonowymienne

2

200

19 08 07*

Roztwory i szlamy z regeneracji wymienników jonitowych

1

200

19 11 03*

Uwodnione odpady ciekłe

1

50

19 11 04*

Alkaliczne odpady z oczyszczania paliw

1

50

20 01 14*

Kwasy

1

20

20 01 15*

Alkalia

1

20

20 01 32

Leki inne niż wymienione w 20 01 31

3

20

20 01 35*

Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne inne niż wymienione w 20 01 21 i      20 01 23  zawierające niebezpieczne składniki

2

50

20 01 36

Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne inne niż wymienione w 20 01 21, 20 01 23 i 20 01 35

3

50

                                                                                                                   

II.2.1. Określam warunki unieszkodliwiania w/w odpadów:

 

1. Prowadzenie działalności w zakresie unieszkodliwiania wymienionych w tabeli nr 5 odpadów odbywać się będzie na terenie Zakładu Gospodarowania Odpadami EKO ALF w miejscowości Gołębiew Nowy SA.

 

2. Dopuszczam następujące procesy unieszkodliwiania odpadów:

ü        odpady  oznaczone  indeksem  ,,1"  w  kolumnie  3  poddawane  będą  procesowi

neutralizacji  zgodnie  z  "Instrukcją technologiczną neutralizacji odpadów IT-001", (załącznik nr 19 do wniosku o udzielenie pozwolenia na wytwarzanie odpadów) stanowiącą Załącznik Nr 2 do niniejszej decyzji. W  wyniku  ww. procesu  wytwarzane  będą  odpady  o  kodach  19 02 11*  i  19 02 05*,  w  ilościach  określonych  w  tabeli 1  w  pkt. I.1.

ü        odpady oznaczone indeksem ,,2"  w  kolumnie  3  poddawane  będą  procesowi  zestalania zgodnie z "instrukcją technologiczną zestalania odpadów IT-002", (załącznik nr 20 do wniosku o udzielenie pozwolenia na wytwarzanie odpadów) stanowiącą Załącznik Nr 3 do niniejszej decyzji. W wyniku ww. procesu wytwarzane będą odpady o kodach 19 03 06*, w ilościach określonych w tabeli 1 w pkt. I.1.

ü        odpady  oznaczone  indeksem ,,3"  w  kolumnie 3 poddawane  będą  procesowi  zestalania zgodnie z  "Instrukcją technologiczną zestalania odpadów IT-002", (załącznik nr 20 do wniosku o udzielenie pozwolenia na wytwarzanie odpadów) stanowiącą Załącznik Nr 3 do niniejszej decyzji. W wyniku ww. procesu wytwarzane będą odpady o kodach 19 03 07, w ilościach określonych w tabeli 1 w pkt. I.1.

II.2.2. Określam miejsce i sposób magazynowania odpadów przeznaczonych do      unieszkodliwiania,  wyszczególnionych  w  tabeli  nr  5  niniejszej  decyzji:

 

1. Odpady wymienione w tabeli nr 5, przed poddaniem ich procesowi unieszkodliwiania, będą magazynowane na terenie lub w obiektach, do których prowadzący instalację posiada tytuł prawny, w wydzielonych i przystosowanych miejscach, w sposób zgodny z wymogami określonymi  w art. 63 ustawy o odpadach, a w szczególności:

ü        selektywnie, w  zależności  od  rodzaju  odpadów,  w   wydzielonych   przystosowanych miejscach,

ü        w  warunkach  odpowiednio  zabezpieczających  przed  przedostaniem  się  do

       środowiska  substancji  szkodliwych,

ü        w   warunkach  odpowiednio  zabezpieczających  przed  dostępem  osób  postronnych

       i  zwierząt.

2. Miejsca magazynowania odpadów określa Załącznik 3a "Miejsca magazynowania odpadów" do wniosku o udzielenie pozwolenia na wytwarzanie odpadów, stanowiący Załącznik Nr 1 do niniejszej decyzji.

3.  Odpady  wymienione  w  pkt. II.2 (tabela nr 4)  będą  magazynowane  zgodnie  z  określonymi   niżej  zasadami:

ü        odpady należy gromadzić w sposób selektywny z wstępnym wyodrębnieniem odpadów nadających się do odzysku oraz z zakazem ich mieszania wzajemnego, w tym również z odpadami innymi niż niebezpieczne,

ü        w pierwszym rzędzie odpady należy poddawać odzyskowi na terenie instalacji, a jeżeli jest to technologicznie niemożliwe lub nieuzasadnione ekologicznie lub ekonomicznie, przekazać do odzysku lub unieszkodliwienia uprawnionym podmiotom,

ü        odpady inne niż przeznaczone do unieszkodliwienia należy gromadzić i przechowywać w celu zebrania przed transportem partii wysyłkowej o odpowiedniej wielkości, w odpowiednich opakowaniach, w  warunkach  uniemożliwiających  negatywne  oddziaływanie  na  środowisko.

 

4. Powierzchnie komunikacyjne (place przeładunkowe i drogi wewnętrzne) w rejonie miejsc magazynowania odpadów niebezpiecznych powinny być utwardzone, uszczelnione przed przeciekami wód opadowych do wód i do gruntu oraz ścieków z okresowego zmywania powierzchni, a także  wyposażone  w  instalację kanalizacyjną  lub  zbiornik  do  gromadzenia ścieków  z  separacją  związków  ropopochodnych.

5. Miejsca magazynowania odpadów powinien być wyposażony w sprzęt na potrzeby gaśnicze oraz zmywania powierzchni utwardzonych, w oświetlenie zewnętrzne, w sorbenty do likwidacji rozlewów odpadów ciekłych.

6. Odpady niebezpieczne, dla których przepisy o transporcie materiałów niebezpiecznych nie określają sposobu opakowania, powinny być przygotowane do transportu z wykorzystaniem opakowań zabezpieczających przed przypadkowym rozproszeniem odpadów w trakcie transportu i czynności przeładunkowych, z materiału odpornego na działanie składników odpadów i posiadających szczelne zamknięcia.

 

II.3  Unieszkodliwiania  odpadów  niebezpiecznych  wymienionych  w  tabeli  nr 6  metodą          D14 – Przepakowywanie  przed  poddaniem  któremukolwiek  z  procesów  wymienionych  w punktach  od  D1 do  D13.

Tabela nr 6. Wykaz odpadów przewidzianych do unieszkodliwiania metodą D14

 

Kod

odpadu

Rodzaj odpadu

Ilość

[Ma/rok]

06 04 04*

Odpady  zawierające  rtęć

5

09 01 80*

Przeterminowane  odczynniki  fotograficzne

10

16 05 06*

Chemikalia laboratoryjne i analityczne (np. odczynniki chemiczne) zawierające substancje niebezpieczne, w tym mieszaniny chemikaliów laboratoryjnych i analitycznych

80

16 05 07*

Zużyte nieorganiczne chemikalia zawierające substancje niebezpieczne (np. przeterminowane odczynniki chemiczne)

80

16 05 08*

Zużyte organiczne chemikalia zawierające substancje niebezpieczne (np. przeterminowane odczynniki chemiczne)

90

18 01 06*

Chemikalia, w tym odczynniki chemiczne, zawierające substancje niebezpieczne

40

18 02 05*

Chemikalia, w tym odczynniki chemiczne, zawierające substancje niebezpieczne

20

 

II.3.1  Określam  warunki  unieszkodliwiania  w/w  odpadów:

 

 

1. Prowadzenie działalności w zakresie unieszkodliwiania wymienionych w tabeli nr 6 odpadów odbywać się będzie na terenie Zakładu Gospodarowania Odpadami EKO ALF w miejscowości Gołębiew  Nowy  5A.

 

2. Dopuszczam  następujące  procesy  unieszkodliwiania  odpadów:

ü        odpady, które  ze  względu  na  swoje  właściwości  fizyko-chemiczne  nie  mogą  być

poddane  procesowi  zestalania  ani  neutralizacji, po  odpowiednim  przepakowaniu

       zostaną  przekazane  innym  podmiotom  w  celu  ich  odzysku  lub  unieszkodliwienia.

 

II.3.2   Określam  miejsce  i  sposób  magazynowania  odpadów  przeznaczonych  do          unieszkodliwiania,  wyszczególnionych  w  tabeli  nr 6  niniejszej  decyzji:

 

1. Odpady wymienione w tabeli nr 6, przed poddaniem ich procesowi przepakowywania, będą magazynowane na terenie lub w obiektach, do których prowadzący instalację posiada tytuł prawny, w wydzielonych i przystosowanych miejscach, w sposób zgodny z wymogami określonymi wart. 63 ustawy  o odpadach, a  w  szczególności:

ü        selektywnie, w  zależności  od  rodzaju  odpadów, w  wydzielonych  przystosowanych  miejscach,

ü        w  warunkach  odpowiednio  zabezpieczających  przed  przedostaniem  się  do  środowiska substancji szkodliwych,

ü        w  warunkach  odpowiednio  zabezpieczających  przed  dostępem  osób  postronnych

i  zwierząt.

 

2. Miejsca magazynowania odpadów określa Załącznik 3a "Miejsca magazynowania odpadów" do wniosku o udzielenie pozwolenia na wytwarzanie odpadów, stanowiący Załącznik Nr 1 do niniejszej decyzji.

 

3. Odpady  wymienione  w  pkt. II.3  (tabela nr 6)  będą   magazynowane   zgodnie  z  określonymi niżej zasadami:


ü        odpady należy zbierać w sposób selektywny z wstępnym wyodrębnieniem odpadów nadających się do odzysku oraz z zakazem ich mieszania wzajemnego, w tym również z odpadami innymi niż niebezpieczne,

ü        w pierwszym rzędzie odpady należy poddawać odzyskowi na terenie instalacji, a jeżeli jest to technologicznie niemożliwe lub nieuzasadnione ekologicznie lub ekonomicznie, przekazać do odzysku lub unieszkodliwienia uprawnionym podmiotom,

ü        odpady inne niż przeznaczone do unieszkodliwienia należy gromadzić i przechowywać w celu zebrania przed transportem partii wysyłkowej o odpowiedniej wielkości, w odpowiednich opakowaniach, w warunkach uniemożliwiających negatywne oddziaływanie na środowisko.

 

4. Powierzchnie komunikacyjne (place przeładunkowe i drogi wewnętrzne) w rejonie miejsc magazynowania odpadów niebezpiecznych powinny być utwardzone, uszczelnione przed przeciekami wód opadowych do wód i do gruntu oraz ścieków z okresowego zmywania powierzchni, wyposażone w wewnętrzną instalację kanalizacyjną z separatorem oraz zbiornik do gromadzenia ścieków.

 

5. Miejsca magazynowania odpadów powinien być wyposażony w sprzęt na potrzeby gaśnicze oraz zmywania powierzchni utwardzonych, w oświetlenie zewnętrzne, w sorbenty do likwidacji rozlewów odpadów ciekłych.

 

6. Odpady niebezpieczne, dla których przepisy o transporcie materiałów niebezpiecznych nie określają sposobu opakowania, powinny być przygotowane do transportu z wykorzystaniem opakowań zabezpieczających przed przypadkowym rozproszeniem odpadów w trakcie transportu i czynności przeładunkowych, z materiału odpornego na działanie składników odpadów i posiadających szczelne zamknięcia.

 

II.4.  Zbierania  odpadów  wymienionych  w  Tabeli nr 7,  stanowiącej  Załącznik  Nr 4 do             niniejszej  decyzji.

 

II.4.1. Określam warunki zbierania odpadów:

 

1. Prowadzenie działalności w zakresie zbierania odpadów odbywać się będzie na terenie Zakładu Gospodarowania  Odpadami  EKO  ALF  w  miejscowości  Gołębiew  Nowy  5A.

 

2. Odpady zbierane będą od wytwórców z obszaru całego kraju.

 

11.4.2. Określam  miejsce  i  sposób  magazynowania  zbieranych  odpadów:

 

1. Zbierane odpady wymienione w pkt.II.3. (tabela nr 7) będą magazynowane na terenie lub w obiektach, do których prowadzący działalność posiada tytuł prawny, w sposób zgodny z wymogami określonymi  w  art. 63  ustawy o odpadach, a  w  szczególności:

ü        selektywnie,  w  zależności  od  rodzaju  odpadów  w  wydzielonych  i  przystosowanych

      miejscach,

ü        w  warunkach  odpowiednio  zabezpieczających  przed  przedostaniem  się  do

środowiska  substancji  szkodliwych,

ü        w  warunkach  odpowiednio  zabezpieczających  przed  dostępem  osób  postronnych  i

      zwierząt.

 

2. Miejsca  magazynowania  odpadów  określa  Załącznik 3a "Miejsca magazynowania odpadów" do wniosku  o  udzielenie  pozwolenia  na  wytwarzanie  odpadów, stanowiący  Załącznik Nr 1  do niniejszej  decyzji.

 

 


3. Powierzchnie komunikacyjne (place przeładunkowe i drogi wewnętrzne) w rejonie miejsc magazynowania odpadów niebezpiecznych powinny być utwardzone, uszczelnione przed przeciekami wód opadowych do wód i do gruntu oraz ścieków z okresowego zmywania powierzchni, wyposażone w wewnętrzną instalację kanalizacyjną z separatorem oraz zbiornik do gromadzenia ścieków.

 

4. Miejsca  magazynowania  odpadów  powinien  być wyposażony  w  sprzęt  na  potrzeby  gaśnicze oraz  zmywania  powierzchni  utwardzonych, w oświetlenie  zewnętrzne, w  sorbenty  do  likwidacji rozlewów  odpadów  ciekłych.

 

II.5.  Transportu  odpadów  wymienionych  w  Tabeli nr 7, stanowiącej  Załącznik  Nr 4  do

         niniejszej  decyzji.

II.5.1. Określam obszar prowadzenia działalności:

         Prowadzenie  działalności  w   zakresie  transportu  odpadów  odbywać  się  będzie  na

         obszarze  całego  kraju.

 

II.5.2.  Określam  sposób  transportowania  odpadów:

 

1. Transport   odpadów   niebezpiecznych   winien  być  prowadzony  środkami  transportu posiadającymi  stosowne  zezwolenia  zgodnie  z  przepisami  o  transporcie  materiałów  niebezpiecznych.

 

2. Odpady   będą  transportowane  w  sposób  zabezpieczający  przed  przenikaniem  do  środowiska oraz  w  sposób  wykluczający  zagrożenie  życia,  zdrowia  lub  środowiska.

 

III. Pan  Władysław  Cegielski, prowadzący  działalność  pod  nazwą  Zakład  Gospodarowania

      Odpadami  EKO ALF  w  miejscowości  Gołębiew  Nowy 5A  gmina  Kutno, zobowiązany

      jest  do  zapewnienia  prawidłowej  eksploatacji  obiektów  i  urządzeń, mającej  na  celu

      ograniczenie  ewentualnego  negatywnego  wpływu  na  środowisko.

 

IV. Zobowiązuję  Pana  Władysława  Cegielskiego, prowadzącego  działalność  pod  nazwą

Zakład  Gospodarowania  Odpadami  EKO ALF  w  miejscowości  Gołębiew  Nowy    gmina Kutno  do  prowadzenia  ilościowej  i  jakościowej  ewidencji  odpadów, zgodnej  z  klasyfikacją odpadów  określoną  Rozporządzeniem  Ministra  Środowiska  z  dnia 27 września 2001 roku  w sprawie  katalogu  odpadów (Dz. U. Nr 112, poz. 1206) oraz  wymogami  przepisów  o odpadach,

 

V.  Określam  termin  obowiązywania  niniejszej  decyzji  do  dnia  18 lipca 2015 roku.

 

UZASADNIENIE

 

Pan  Władysław  Cegielski  wystąpił  do  Wojewody  Łódzkiego  z  wnioskiem  z  dnia 11

lutego 2005 r. (z późniejszymi uzupełnieniami w okresie luty-kwiecień) w sprawie udzielenia pozwolenia  na  wytwarzanie  odpadów  z  uwzględnieniem  wymagań przewidzianych dla prowadzenia działalności w zakresie odzysku, unieszkodliwiania, zbierania i transportu odpadów niebezpiecznych i innych niż niebezpieczne, na terenie Zakładu Gospodarowania Odpadami        EKO  ALF  w  miejscowości  Gołębiew  Nowy  5A.

Z uwagi na złożoność zagadnień objętych wnioskiem Wojewoda Łódzki zwrócił się o opinię do Wojewódzkiej komisji do spraw ocen oddziaływania na środowisko. Na okoliczność wniesienia sprawy do komisji została zawarta umowa pomiędzy Wojewodą Łódzkim, a Akademickim Ośrodkiem Naukowo-Technicznym "aon-t" Sp. z o.o. na wykonanie opracowania p.t. "Ocena zgodności metod unieszkodliwiania odpadów objętych wnioskiem Zakładu Zagospodarowania Odpadami EKO ALF w Gołębiewie Nowym z prawem polskim i wspólnotowym". Dnia 05.04.2005 r. wniosek poddano opinii


Wojewódzkiej komisji do spraw ocen oddziaływania na środowisko. W swoim stanowisku komisja przyjęła w całości wnioski z koreferatu Akademickiego Ośrodka Naukowo­ - Technicznego "aon-t" Sp. z o.o., w tym również w  zakresie konieczności uzupełnienia i dostosowania do wymogów prawa wniosku Zakładu Zagospodarowania Odpadami EKO ALF. W związku ze sformułowanymi na posiedzeniu komisji spostrzeżeniami i ocenami, dnia 14.04.2005 r. przesłane zostały przez Pana Władysława Cegielskiego nowe egzemplarze wniosku wraz z wyjaśnieniami i uwagami dotyczącymi koreferatu wykonanego przez Akademicki Ośrodek Naukowo-Technicznym "aon-t" Sp. z o.o., a następnie kolejna wersja wniosku złożona dnia 26.04.2005 r.

Przedłożona dokumentacja wraz ze zmianami i uzupełnieniami spełniła wymogi zawarte w cytowanych w sentencji niniejszej decyzji przepisach w zakresie wytwarzania, odzysku, zbierania i transportu odpadów oraz postępowania z nimi, a w związku z tym mogła stanowić podstawę procedowania wniosku.

Zgodnie z ustawą o odpadach  wniosek Pana Władysława Cegielskiego został przesłany dnia 6 maja 2005 r. pismem znak: SR.VI.6625-0/188/2005 celem zaopiniowania do Wójta Gminy Kutno, który postanowieniem z dnia 1 czerwca 2005r., znak: OŚ.o.7640­-22/2005 zaopiniował wniosek pozytywnie.

Zgodnie z art. 27 ustawy o odpadach wniosek Pana Władysława Cegielskiego został przesłany pismem z dnia 6 maja 2005 r. znak: SR.VI.6625-o/189/2005do Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska w Łodzi, który dokonał sprawdzenia funkcjonowania instalacji i urządzeń służących do unieszkodliwiania odpadów niebezpiecznych, przedstawiając wyniki kontroli w pismach z dnia 30 maja 2005 r., znak: I.Sk.6737/38­19/1/05/499 i 4 lipca 2005 r., znak: I.Sk.6737/38-19/2/05/489.

Instalacja Pana Władysława Cegielskiego zaliczana jest, zgodnie z § 2 ust.1 pkt. 39 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004 roku w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięć do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko (Dz. U. Nr 257, poz. 2573 z późniejszymi zmianami), do rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko, wymagających sporządzenia raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko, bowiem służyć będzie do prowadzenia działalności w zakresie odzysku i unieszkodliwiania  odpadów  niebezpiecznych.

W przypadku przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko, dla których sporządzenie raportu jest wymagane, organem właściwym do udzielenie pozwolenia na wytwarzanie odpadów jest wojewoda.

 

Biorąc powyższe pod uwagę oraz dane i informacje zawarte we wniosku orzeczono jak w sentencji.

 

W przypadku zamiaru wprowadzenia zmian w składzie ilościowym lub jakościowym odpadów objętych niniejszą decyzją oraz sposobów postępowania z nimi Pan Władysław Cegielski, prowadzący działalność pod nazwą Zakład Gospodarowania Odpadami EKO ALF w miejscowości Gołębiew Nowy 5A, gmina Kutno, zobowiązany jest do złożenia wniosku w sprawie zmiany niniejszej decyzji.

 

Integralną część niniejszej decyzji stanowią:

 

·           Załącznik Nr 1 - załącznik 3a do wniosku o udzielenie pozwolenia na wytwarzanie odpadów - "Miejsca magazynowania odpadów",

·           Załącznik Nr 2 - załącznik nr 19 do wniosku o udzielenie  pozwolenia na wytwarzanie odpadów -"Instrukcja technologiczna neutralizacji odpadów  IT-001",

·           Załącznik Nr 3 - Załącznik nr 20 do wniosku o udzielenie pozwolenia na wytwarzanie odpadów - "Instrukcja technologiczna zestalania odpadów  IT-002",

·           Załącznik Nr 4 - Tabela nr 7 - "Wykaz odpadów przewidzianych do zbierania i transportu" .

 

 

 


Od  niniejszej decyzji przysługuje odwołanie do Ministra Środowiska za pośrednictwem Wojewody  Łódzkiego  w  terminie  14  dni  od  daty  jej  otrzymania.

 

 

                                                                                   

 

 

 

 

 

Za wydanie niniejszego pozwolenia Wnioskodawca uiścił opłatę skarbową w wysokości 2000 (dwa tysiące zł) zgodnie z poz. IV pkt 42 z załącznika do ustawy z dnia 9 września 2000 o opłacie skarbowej ([)z. u. Nr 80 z 2000r. poz. 960 - z późniejszymi zmianami) na konto:

Delegatura Łódź-Śródmieście UMŁ

GETINBANK S.A. w Katowicach /I Oddział w Łodzi

 nr 21 1520 0008 0000 0114 2000 0005

 

Otrzymują:

 

1)  Władysław Cegielski

Zakład  Gospodarowania  Odpadami  EKO ALF  Gołębiew  Nowy 5A

99 - 300 Kutno

2)  Urząd Gminy Kutno

3)  Urząd Marszałkowski

4)  a/a

 

Do wiadomości:

 

                Wojewódzki  Inspektorat  Ochrony  Środowiska

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Miejsca  magazynowania  odpadów                                           Załącznik  Nr 1

 

 

załącznik  3a

 

 

 

 

              OBJAŚNIENIA  OZNACZEŃ :

 

1.        MAGAZYN  ODPADÓW  ZAWIERAJĄCYCH  RTĘĆ( 16 XX XX, 20 XX XX )

2.        MAGAZYN  ODPADÓW  PALNYCH  O  tz > 520C     ( 05 XX XX, 08 XX XX, 14 XX XX, 19 XX XX, 20 XX XX )

3.        MAGAZYN  ODPADÓW  ŁATWOPALNYCH  O  tz ≤ 520C          ( 07 XX XX, 08 XX XX, 14 XX XX, 20 XX XX )

4.        STREFA  NEUTRALIZACJI  ODPADÓW

5.        STREFA  ZESTALANIA  ODPADÓW

6.        STREFA  MAGAZYNOWANIA  ODPADÓW  POGALWANICZNYCH                ( 11 XX XX )

7.        STREFA  MAGAZYNOWANIA  ODPADÓW  KWAŚNYCH  I  ALKALICZNYCH ( 06 XX XX, 11 XX XX, 19 XX XX, 20 XX XX )

8.        STREFA  MAGAZYNOWANIA  ODPADÓW  ORGANICZNYCH  ( 02 XX XX, 03 XX XX, 04 XX XX, 05 XX XX, 07 XX XX,   08 XX XX, 12 XX XX, 13 XX XX, 16 XX XX, 17 XX XX, 19 XX XX, 20 XX XX )

9.        STREFA  MAGAZYNOWANIA  ODPADÓW  CHEMICZNYCH  I  LEKÓW        ( 16 XX XX, 18 XX XX )

10.       STREFA  MAGAZYNOWANIA  ODPADÓW  NIEORGANICZNYCH  ( 01 XX XX, 05 XX XX, 06 XX XX, 09 XX XX, 10 XX XX, 12 XX XX, 13 XX XX,          16 XX XX, 17 XX XX, 19 XX XX, 20 XX XX )

11.       STREFA  MAGAZYNOWANIA  ODPADÓW  CHLOROWCOORGANICZNYCH  ( 07 XX XX, 14 XX XX )

12.       STREFA  MAGAZYNOWANIA  ODPADÓW  TYPU  CZYŚCIWA, SORBENTY  I  FILTRY ( 04 XX XX, 15 XX XX , 20 XX XX )

13.       STREFA  MAGAZYNOWANIA  PUSTYCH  OPAKOWAŃ

14.       DROBNY  SPRZĘT

15.       ZAPLECZE  SOCJALNE  I  POKÓJ  KIEROWNIKA

16.       STREFA  MAGAZYNOWANIA  ODPADÓW  ZAWIERAJĄCYCH  CYJANKI     ( 06 XX XX, 11 XX XX )

Załącznik  Nr  2

 

EKO ALF

INSTRUKCJA   TECHNOLOGICZNA

Zakładu  Gospodarowania  Odpadami  EKO  ALF

IT – 001

Strona 1/6

NEUTRALIZACJA  ODPADÓW

 

Opis odpadów :

 

Odpady pogalwaniczne i potrawienne są odpadami niebezpiecznymi o charakterze kwaśnym lub zasadowym.

Z uwagi na ich stan skupienia i formę fizyczną odpady pogalwaniczne i potrawienne nie zawierające chromu zostały podzielone na trzy grupy :

       „S” – odpady stałe (suche lub wilgotne),

       „P” – odpady półpłynne (szlamy),

       „C” – odpady ciekłe (roztwory).

 

Postępowanie z odpadem:

 

1.      Przyjmowanie odpadu do Zakładu :

       Wykonać wg „INSTRUKCJI POSTĘPOWANIA Z ODPADAMI NIEBEZPIECZNYMI”  INSTRUKCJA  IP – 002 .

2.      Przeprowadzenie unieszkodliwiania odpadu :

       Wystawić „KARTĘ PRZETWORZENIA ODPADU”

       Wykonać proces unieszkodliwienia wg „INSTRUKCJI TECHNOLOGICZNEJ”  IT – 001  .

3.      Wydanie odpadu do dalszego unieszkodliwienia :

       Wykonać wg „INSTRUKCJI POSTĘPOWANIA Z ODPADAMI NIEBEZPIECZNYMI”   INSTRUKCJA  IP – 002 .

4.      Przepisy bezpieczeństwa :

       Wykonywanie wszystkich prac związanych z odpadami pogalwanicznymi wymaga bezwzględnego przestrzegania zasad BHP oraz  zasadami  postępowania  z  odpadami  niebezpiecznymi  ujętymi  w  „INSTRUKCJI POSTĘPOWANIA  Z  ODPADAMI  NIEBEZPIECZNYMI”   INSTRUKCJA  IP – 002 . 

       W przypadku awarii postępować zgodnie z przyjętymi w takich sytuacjach procedurami

Ewidencję odpadu prowadzić zgodnie z przyjętymi zasadami gospodarowania odpadami .

Opracował :

Cezary  Wojculewicz

Sprawdził i

zatwierdził :

 

EKO  ALF

INSTRUKCJA   TECHNOLOGICZNA

Zakładu  Gospodarowania  Odpadami  EKO  ALF

IT – 001

Strona 2/6

NEUTRALIZACJA  ODPADÓW

 

Unieszkodliwianie odpadu pogalwanicznego typu „S”

 

1.        Odpad przywożony do Zakładu Gospodarowania Odpadami powinien znajdować się w szczelnych pojemnikach, najlepiej beczkach stalowych z otwieranym przykryciem o poj. 200 dm3.

2.        W przypadku dużej wilgotności odpadu odpad przełożyć do pojemników polimalowych  lub  tworzywowych i poddać go procesowi suszenia atmosferycznego.

3.        Suchy odpad zapakować w odpowiednie do tego rodzaju odpadu pojemniki i przekazać do cementowni celem jego wykorzystania przy produkcji klinkieru.

 

Unieszkodliwianie odpadu pogalwanicznego typu „P”

 

1.        Odpad przywożony do Zakładu Gospodarowania Odpadami powinien znajdować się w szczelnych pojemnikach, najlepiej beczkach z otwieranym przykryciem o poj. 200 dm3 lub w pojemnikach z PP.

2.        Półpłynne szlamy przepompować do odpowiednich zbiorników i pozostawić do sedymentacji. Sklarowany roztwór znad osadu odpompować do odpowiednich pojemników i skierować do unieszkodliwienia w instalacji do neutralizacji odpadów ciekłych.

3.        Osad przełożyć do pojemników polimalowych lub tworzywowych i pozostawić do wysuszenia.

4.        Suchy odpad zapakować w odpowiednie do tego rodzaju odpadu pojemniki i przekazać do cementowni celem jego wykorzystania przy produkcji klinkieru.

 

Unieszkodliwianie odpadu pogalwanicznego typu „C”

 

1.        Odpad przywożony do Zakładu Gospodarowania Odpadami powinien znajdować się w szczelnych pojemnikach, najlepiej beczkach PP lub PE o poj. 200 dm3  lub  paletopojemnikach  o  poj. 1000 dm3.

2.        Unieszkodliwianie odpadu ciekłego o charakterze kwaśnym lub zasadowym polega na jego zobojętnieniu.

3.        Odpady należy przepompować do odpowiednich zbiorników reakcyjnych.

 

 

Opracował :

Cezary  Wojculewicz

Sprawdził i

zatwierdził :

 

 

 

EKO  ALF

INSTRUKCJA   TECHNOLOGICZNA

Zakładu  Gospodarowania  Odpadami  EKO  ALF

IT – 001

Strona 3/6

NEUTRALIZACJA  ODPADÓW

 

4.        Zmierzyć pH roztworu.

5.        W przypadku roztworu kwaśnego neutralizować za pomocą wapna hydratyzowanego bądź odpadowych alkalii, natomiast w przypadku odczynu alkalicznego za pomocą odpadowego kwasu np. siarkowego.

6.        Mieszania  reagujących  ze  sobą  odpadów  dokonuje  się  na  dwa  sposoby :

a)        za  pomocą  sprężonego  powietrza  doprowadzonego  za  pomocą  elastycznego  chemoodpornego  węża  zakończonego  rurą  ze  stali  kwasoodpornej, zaślepionej  na  końcu  i  posiadającej  szereg  otworków  celem  wydostania  się powietrza  do  przestrzeni  reakcyjnej,

b)        za  pomocą  przepompowywania  reagujących  ze  sobą  mediów  za  pomocą  chemoodpornej  pompy  ze  zbiornika  do  zbiornika. Zbiorniki  te  będą  wtedy  połączone  ze  sobą  od  strony  dolnej  tworząc  naczynia  połączone.

7.        Przeprowadzić korektę pH roztworu do wartości  6 ÷ 8 .

8.        Pozostawić do sedymentacji a następnie ciecz znad osadu odpompować do odpowiednich zbiorników celem przekazania do chemicznych oczyszczalni ścieków.

9.        Osad przełożyć do pojemników polimalowych lub tworzywowych i pozostawić do wysuszenia.

10.   Suchy odpad zapakować w odpowiednie do tego rodzaju odpadu pojemniki i przekazać do cementowni celem jego wykorzystania przy produkcji klinkieru.

Odpady zawierające chrom 6+

Opis odpadu:

Odpady zawierające chrom 6+ to odpady nieorganiczne, ciekłe. Pochodzą z procesów obróbki powierzchniowej metali oraz nakładania powłok galwanicznych. Są to roztwory zawierającymi kwas siarkowy i kwas chromowy, używane najczęściej do trawienia miedzi i mosiądzu (tzw. gelbryna), pasywacji powłok cynkowych i aluminium (tzw. chromianka) oraz nakładania powłok chromowych.

Najczęściej jest to odpad o wysokiej kwasowości ( niskim pH ok. 1-2) i wysokim stężeniu Cr+6, od kilku do nawet 300 g/dm3, oraz charakterystycznym żółtoczerwonym zabarwieniu. Roztwory odpadowe poza chromem 6+ mogą zawierać chrom 3+ oraz metale takie jak miedź, żelazo, cynk i glin.

Niebezpieczny charakter tych roztworów wynika z dużej aktywności biologicznej chromu 6+ (własności silnie utleniające) i szkodliwego wpływu na organizmy biologiczne i środowisko metali ciężkich takich jak – chrom, miedź, żelazo, cynk.

 

Opracował :

Cezary  Wojculewicz

Sprawdził i

zatwierdził :

 

 

EKO  ALF

INSTRUKCJA   TECHNOLOGICZNA

Zakładu  Gospodarowania  Odpadami  EKO  ALF

IT – 001

Strona 4/6

NEUTRALIZACJA  ODPADÓW

 

 

Postępowanie z odpadem:

 

Unieszkodliwianie odpadu polega na redukcji chromu 6+ do chromu 3+, a następnie wytrąceniu do postaci trudno rozpuszczalnego wodorotlenku Cr2O3.

 

Neutralizacja odpadu:

 

1.   Odpad przepompować za pomocą pompy wykonanej ze stali kwasoodpornej do zbiornika reakcyjnego (paletopojemnik).

2.   Dodać powoli do roztworu, stale mieszając* zawartość zbiornika, pirosiarczyn sodu lub hydrazynę w ilości powodującej zmianę barwy roztworu z żółtej na zieloną. Zmiana barwy świadczy o zredukowaniu chromu 6+ do chromu 3+. Parametry procesu redukcji wymagają utrzymywania pH = 2,5 i utrzymywania stężenia chromu 6+ w granicach   2 g/dm3.

3.   Zredukowany roztwór zalkalizować poprzez zwapnowanie, wapnem hydratyzowanym do pH 8,5. Dodawanie wapna prowadzić bardzo powoli szczególnie w początkowym i końcowym momencie zobojętniania. Uzyskanie odpowiedniego pH jest bardzo ważne bo umożliwia optymalne wytrącenie metali z roztworu w postaci ich wodorotlenków.

4.   Pozostawić do sedymentacji a następnie ciecz znad osadu odpompować do odpowiednich zbiorników celem przekazania do chemicznych oczyszczalni ścieków.

5.   Osad przełożyć do pojemników polimalowych lub tworzywowych i pozostawić do wysuszenia.

6.   Suchy odpad zapakować w odpowiednie do tego rodzaju odpadu pojemniki i przekazać do cementowni celem jego wykorzystania przy produkcji klinkieru.

 

 

 

 

 

 

 

Opracował :

Cezary  Wojculewicz

Sprawdził i

zatwierdził :

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EKO  ALF

INSTRUKCJA   TECHNOLOGICZNA

Zakładu  Gospodarowania  Odpadami  EKO  ALF

IT – 001

Strona 5/6

NEUTRALIZACJA  ODPADÓW

 

 

Odpady zawierające cyjanki

 

 

Opis odpadu:

 

Odpady zawierające cyjanki  to odpady nieorganiczne, ciekłe lub w postaci stałej. Pochodzą z procesów obróbki powierzchniowej metali lub innych procesów chemicznych i technologicznych stosowanych w przemyśle.

 

Postępowanie z odpadem:

 

Odpady  zawierające  cyjanki  poddawane  będą  procesowi  utlenienia  do  cyjanianów. Źródłem  odpadów  tego  typu  mogą  być  przede  wszystkim  zużyte  oraz  zmieszane  z  wodą,  powstałą  na  skutek  mycia  wanien  galwanicznych, kąpiele  cyjankaliczne. Ze  względu  na  niebezpieczeństwo  związane  z  postępowaniem  z  tego  rodzaju  związkami  chemicznymi  sam  proces  utleniania  poprzedzony  będzie  przygotowaniem  i  odpowiednim  zabezpieczeniem  strefy  tego  procesu, sprawdzeniem  szczelności  i  czystości  chemicznej  zbiornika  reakcyjnego (paletopojemnik). Istotą technologii jest prowadzenie procesu utleniania cyjanków za pomocą podchlorynu w środowisku zasadowym z zastosowaniem podbrominów lub ich prekursorów jako katalizatora. Pod pojęciem prekursorów należy rozumieć wszystkie substancje mogące tworzyć podbrominy w wyniku przemian zachodzących w środowisku reakcji, np. brom i jego połączenia z chlorowcami, bromowodór, bromki metali, amonu lub amoniowe, bromiany metali, a także nietrwałe pochodne bromoorganiczne. Ilość dodawanego katalizatora zawiera się w granicach od 0,001 do 1% wagowo.

Stwierdzono, że zastosowanie wyżej określonych katalizatorów pozwala na znaczne przyspieszenie procesu utleniania cyjanków oraz zwiększenie skuteczności oczyszczania, zwłaszcza w przypadku występowania znacznych ilości cyjanków kompleksowych. Proces  zostanie  uznany  za  zakończony  po  laboratoryjnych  badaniach  powstałego  roztworu  na  zawartość  anionów  cyjankowych  CN-. Po  pozytywnych  powstałego  akceptowalnych  przez  odbiorcę  wynikach  badań  powstałego  roztworu  zostanie  on  przekazany  do  chemicznej  oczyszczalni  ścieków  lub  innej  uprawnionej  firmy  celem  jego  ostatecznej  utylizacji.

 

 

Opracował :

Cezary  Wojculewicz

Sprawdził i

zatwierdził :

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EKO  ALF

INSTRUKCJA   TECHNOLOGICZNA

Zakładu  Gospodarowania  Odpadami  EKO  ALF

IT – 001

Strona 6/6

NEUTRALIZACJA  ODPADÓW

 

  Ze  względu  na  specyfikę  tego  rodzaju  odpadu  sposób  jego  unieszkodliwienia  zostanie  zlecony  do  opracowania  przez  akredytowane  laboratorium  i dopiero  po  jego  ustaleniu  zastosowany  w  praktyce. Metoda, którą  można  będzie  zastosować  w  zakładzie   (nie  pomijając  oczywiście  szczególnych  środków  ostrożności) wyklucza  generowanie  i  emitowanie  do  środowiska  czynników  szkodliwych  i  niebezpiecznych  dla  pracowników  i  środowiska.

 

Uwagi  końcowe

 

 

W  omawianych  procesach  neutralizacji  odpadów  efektem  końcowym  tego  procesu    dwa  rodzaje  wytworzonego  odpadu  a  mianowicie  19 02 11* - jako  ciekłe  odpady  poneutralizacyjne, które  zostaną  przekazane  do  chemicznych  oczyszczalni  ścieków  celem  ich  ostatecznej  neutralizacji  oraz  19 02 05* - jako  szlamy  i  odpady  stałe  poneutralizacyjne  które  po  odpowiedniej  obróbce  i  zakonfekcjonowaniu  trafią  do  cementowni  jako  dodatek  do  procesu  technologicznego  produkcji  klinkieru  w  piecu  cementowym  typu  obrotowego.

Przez  „obróbkę”  tego  rodzaju  odpadu  należy  rozumieć  jego  odwodnienie  lub  wysuszenie. Może  być  to  realizowane  na  dwa  sposoby. Pierwszy  opisany  w  treści  niniejszej  instrukcji   polega  na  atmosferycznym  suszeniu  szlamów  po  uprzednim  rozwinięciu  ich  powierzchni  poprzez  umieszczenie w  odpowiednich  pojemnikach. Innym  sposobem  może  być  grawitacyjne  filtrowanie  otrzymanych  szlamów  w  odpowiednich  filtrach  rękawowych. Odfiltrowana  ciecz  będzie  wtedy  przekazana  do  oczyszczalni  ścieków  natomiast  pozostałość  jako  odpad  stały  zostanie  przekazany  do  cementowni. Dodatkową  zaletą  tej  metody  może  okazać  się  wykorzystanie  filtra  jako  sposobu  zakonfekcjonowania  powstałego  odpadu.

Istnieje  również  możliwość  stosowania  odpowiedniej  prasy  służącej  do  odwodnienia  szlamów. Ze  względu  jednak  na  przewidywane  do  unieszkodliwienia    metodą  ilości  odpadów  a  co  za  tym  idzie  ilości  powstałych  szlamów, zastosowanie  prasy  wydaje  się  w  początkowym  etapie  funkcjonowania  Zakładu  ekonomicznie  nieuzasadnione. W  przypadku  jednak  zaistnienia  takiej  konieczności  Zakład  jest  w  stanie  zakupić  to  urządzenie  w  celu  modyfikacji  i  zwiększenia  wydajności  czasowej  omawianej  instalacji.

 

* -  przez  mieszanie  rozumiemy  sposób  postępowania  opisany  w  pkt.6.  a) i b)  str. 3/6 .

Opracował :

Cezary  Wojculewicz

Sprawdził i

zatwierdził :

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik  Nr  3

 

EKO  ALF

INSTRUKCJA   TECHNOLOGICZNA

Zakładu  Gospodarowania  Odpadami  EKO  ALF

IT – 002

Strona 1/3

ZESTALANIE   ODPADÓW

 

Opis odpadów :

 

Odpady  przeznaczone  do  unieszkodliwienia  poprzez  zestalenie  spoiwem  hydraulicznym (zalewą  cementową),  prowadzące  do  wytworzenia  odpadu  o  kodzie  19 03 06*, to  odpady  odczynników  chemicznych, niebezpieczne  dla  środowiska  i  człowieka,  z wyłączeniem trucizn, oraz  takie  których  przekazanie  na  składowiska  odpadów  przemysłowych  jest  w  postaci  pierwotnej  niemożliwe.

W  przypadku  zestalania  odpadów  innych  niż  niebezpieczne  prowadzące  do  wytworzenia  odpadu  o  kodzie  19 03 07, taki  sposób  postępowania  tłumaczony  jest  ich  specyficznymi  właściwościami. Odpady  tego  typu  sklasyfikowane  w  kodach  innych  niż  niebezpieczne  mogą  po  dłuższym  czasie  bezpośredniego  kontaktu  ze  środowiskiem  mieć  na  nie  negatywny  wpływ. Przykładem  mogą  tu  być  chociażby  chemikalia  czy  leki  których  przekazanie  na  składowisko  w  postaci  niezabezpieczonej  powinno  budzić  duże  kontrowersje. Z  tego  też  względu  aby  pozbyć  się  tej  niedogodności  odpady  tego  rodzaju  zostaną  dodatkowo  zabezpieczone  poprzez  poddanie  wspomnianemu  procesowi. Mieszanie  tych  odpadów  przed  poddaniem  ich  procesowi  zestalania  nie  powoduje  dodatkowego  zagrożenia  a  przekazanie  na  składowisko  w  tak  znormalizowanej  i  zabezpieczonej  postaci  dodatkowo  chroni  środowisko  i  ludzi  przed  zbędnymi  i  niepożądanymi  skutkami  ich  wydostania  się  na  zewnątrz. 

 

Postępowanie z odpadem:

 

2.      Przyjmowanie odpadu do Zakładu :

       Wykonać wg „INSTRUKCJI POSTĘPOWANIA Z ODPADAMI NIEBEZPIECZNYMI”  INSTRUKCJA  IP – 002 .

3.      Przeprowadzenie unieszkodliwiania odpadu :

       Wystawić „KARTĘ PRZETWORZENIA ODPADU”

       Wykonać proces unieszkodliwienia wg „INSTRUKCJI TECHNOLOGICZNEJ”  IT – 002  .

4.      Wydanie odpadu do dalszego unieszkodliwienia :

       Wykonać wg „INSTRUKCJI POSTĘPOWANIA Z ODPADAMI NIEBEZPIECZNYMI”   INSTRUKCJA  IP – 002 .

 

Opracował :

Cezary  Wojculewicz

Sprawdził i

zatwierdził :

 

EKO  ALF

INSTRUKCJA   TECHNOLOGICZNA

Zakładu  Gospodarowania  Odpadami  EKO  ALF

IT – 002

Strona 2/3

ZESTALANIE   ODPADÓW

 

5.      Przepisy bezpieczeństwa :

       Wykonywanie wszystkich prac związanych z procesem zestalania  odpadów  wymaga  bezwzględnego  przestrzegania  zasad  BHP oraz zasad zawartych w treści niniejszej instrukcji

       W przypadku wystąpienia  sytuacji  awaryjnych postępować zgodnie z przyjętymi w takich sytuacjach procedurami

 

Ewidencję odpadów przeznaczonych  do  poddania  temu  procesowi  jak  również  odpadu  wytworzonego prowadzić zgodnie z przyjętymi zasadami gospodarowania odpadami .

 

Opis  procesu  zestalania  odpadów

 

 1. Wstępna  segregacja  odpadów  przeznaczonych  do  zestalenia  polega  na  wyodrębnieniu  z  ich  całej  gamy  tych, które  charakteryzują  się  podobnymi  cechami  i  przede  wszystkim  właściwościami  fizyko – chemicznymi. Należy  podkreślić, iż  tylko  takie  wstępnie  wyodrębnione  podgrupy  odpadów  będą  przeznaczone  do  dalszych  działań  i  finalnego  zestalenia. 
 2.  Drugi  etap  to  wyodrębnienie  z  przygotowanych  wcześniej  podgrup  odpadów, substancji  uciążliwych chemicznie (chemikalia) typu: kwasy, wodorotlenki, ciecze palne, rozpuszczalniki organiczne, etery, estry i alkohole. Substancje  te  przeznaczone  będą  do  poddania  procesowi  neutralizacji  oraz  w  przypadku  cieczy  palnych  do  przekazania  podmiotom  mogącym  wykorzystać  ich  cenne  materiałowo – energetyczne  właściwości.
 3. Pozostałości  po  selekcji  będące  substancjami zaliczanymi do grupy trucizn i substancji szczególnie niebezpiecznych dla środowiska i człowieka zostaną przeznaczone do przekazania firmom wyspecjalizowanym w utylizacji tego rodzaju substancji. Pozostałe chemikalia i inne odpady przeznaczone do zestalania umieszczane będą w beczkach stalowych 200 litrowych, oraz w razie konieczności tworzywowych i zalewane zaprawą cementową przygotowaną wcześniej w mieszalniku. Należy podkreślić, iż  w  jednej  beczce  w  której  umieszczane  będą  odpady  w  celu  ich  zestalenia  występował  będzie  tylko  jeden  rodzaj  odpadu  o  tym  samym  kodzie. Bardzo  ważną  sprawą  jest  stosowanie  zalewy  cementowej  o  wcześniej  sprawdzonych  i  przetestowanych  pod  względem  trwałości  i  wytrzymałości  własnościach. W  skład  przygotowywanej  zalewy  wchodzi:

 

 

Opracował :

Cezary  Wojculewicz

Sprawdził i

zatwierdził :

 

 

 

EKO  ALF

INSTRUKCJA   TECHNOLOGICZNA

Zakładu  Gospodarowania  Odpadami  EKO  ALF

IT – 002

Strona 3/3

ZESTALANIE   ODPADÓW

 

  • cement  portlandzki 250,
  • żwir
  • piasek  
  • woda     

 

Liczne  próby  dowiodły, iż  właściwymi  proporcjami  wagowymi  składników    następujące  ich  ilości :  cement : żwir : piasek : woda  =  1,0 : 2,5 : 4,0 : 0,7

 

 1. Po stwardnieniu zalewy cementowej oraz zgromadzeniu odpowiedniej ilości tak przygotowanych beczek, odpady te przekazywane będą na uprawnione składowiska odpadów przemysłowych.
 2. Pracownicy fizyczni zajmujący się zestalaniem odpadów oprócz wiedzy dotyczącej istoty procesu zabezpieczeni będą środkami ochrony osobistej celem zminimalizowania zagrożenia zdrowia pracownika.
 3. W  przypadku  szczególnej  konieczności  dodatkowego  zabezpieczenia  wyselekcjonowanej  grupy  odpadów  (np. o nieznanym bliżej składzie chemicznym), sam  proces  ulegnie  pewnej  modyfikacji. Opakowanie  w  którym  odpady  będą  zestalane  wyposażone  będzie  w  dodatkową  wewnętrzną  beczkę  z  tworzywa  sztucznego  o  pojemności  120 ÷ 150  dm3. Beczka  ta  umieszczona  na  cegłach  ułożonych  na  spodzie  beczki  zewnętrznej  będzie  szczelnie  po  jej  wypełnieniu  i  zalaniu  zalewą  cementową  zamknięta. Przestrzenie  pomiędzy  beczkami  również zostaną zalane    zalewą  cementową. Tak  przygotowany  i  zabezpieczony  odpad  trafiając  na  składowisko  nie  będzie  już  stanowił  praktycznie  żadnego  zagrożenia  uwolnienia  do  środowiska.  

 

 

UWAGA :  W  przypadku  odpadów  innych  niż  niebezpieczne  postępować  jak  w  punktach  od 1  do 4 .

Opracował :

Cezary  Wojculewicz

Sprawdził i

zatwierdził :

 

 

 

 

Załącznik  Nr  4

 

Tabela  nr  7  Wykaz  odpadów  przewidzianych  do  zbierania  i  transportu

 

Kod  odpadu

Rodzaj  odpadu

01 01 01

Odpady z wydobywania rud metali (z wyłączeniem 01 01 80)

01 01 02

Odpady z wydobywania kopalin innych niż rudy metali

01 01 80

Odpady skalne z górnictwa miedzi, cynku i ołowiu

01 03 04*

Odpady z przeróbki rud siarczkowych powodujące samoczynne zakwaszenie środowiska w czasie składowania

01 03 05*

Inne odpady poprzeróbcze zawierające substancje niebezpieczne (z wyłączeniem 01 03 80)

01 03 06

Inne odpady poprzeróbcze niż wymienione w 01 03 04, 01 03 05, 01 03 80 i 01 03 81

01 03 07*

Inne odpady zawierające substancje niebezpieczne z fizycznej i chemicznej przeróbki rud metali

01 03 08

Odpady w postaci pyłów i proszków inne niż wymienione w 01 03 07

01 03 09

Czerwony szlam powstający przy produkcji tlenku glinu inny niż wymieniony w 01 03 07

01 03 80*

Odpady z flotacyjnego wzbogacania rud metali nieżelaznych zawierające substancje niebezpieczne

01 03 81

Odpady z flotacyjnego wzbogacania rud metali nieżelaznych inne niż wymienione w 01 03 80

01 03 99

Inne niewymienione odpady

01 04 07*

Odpady zawierające niebezpieczne substancje z fizycznej i chemicznej przeróbki kopalin innych niż rudy metali

01 04 08

Odpady żwiru lub skruszone skały inne niż wymienione w 01 04 07

01 04 09

Odpadowe piaski i iły

01 04 10

Odpady w postaci pyłów i proszków inne niż wymienione w 01 04 07

01 04 11

Odpady powstające przy wzbogacaniu soli kamiennej i potasowej inne niż wymienione w 01 04 07

01 04 12

Odpady powstające przy płukaniu i oczyszczaniu kopalin inne niż wymienione w 01 04 07 i 01 04 11

01 04 13

Odpady powstające przy cięciu i obróbce postaciowej skał inne niż wymienione w 01 04 07

01 04 80*

Odpady z flotacyjnego wzbogacania węgla zawierające substancje niebezpieczne

01 04 81

Odpady z flotacyjnego wzbogacania węgla inne niż wymienione w 01 04 80

01 04 82*

Odpady z flotacyjnego wzbogacania rud siarkowych zawierające substancje niebezpieczne

01 04 83

Odpady z flotacyjnego wzbogacania rud siarkowych inne niż wymienione w 01 04 82

01 04 84*

Odpady z flotacyjnego wzbogacania rud fosforowych (fosforytów, apatytów) zawierające substancje niebezpieczne

01 04 85

Odpady z flotacyjnego wzbogacania rud fosforowych (fosforytów, apatytów) inne niż wymienione w 01 04 84

01 04 99

Inne niewymienione odpady

01 05 04

Płuczki i odpady wiertnicze z odwiertów wody słodkiej

01 05 05*

Płuczki i odpady wiertnicze zawierające ropę naftową

01 05 06*

Płuczki i odpady wiertnicze zawierające substancje niebezpieczne

01 05 07

Płuczki wiertnicze zawierające baryt i odpady inne niż wymienione w 01 05 05 i 01 05 06

01 05 08

Płuczki wiertnicze zawierające chlorki i odpady inne niż wymienione w 01 05 05 i 01 05 06

01 05 99

Inne niewymienione odpady

02 01 01

Osady z mycia i czyszczenia

02 01 03

Odpadowa masa roślinna

02 01 04

Odpady tworzyw sztucznych (z wyłączeniem opakowań)

02 01 07

Odpady z gospodarki leśnej

02 01 08*

Odpady agrochemikaliów zawierające substancje niebezpieczne, w tym środki ochrony roślin I i II klasy toksyczności (bardzo toksyczne i toksyczne)

02 01 09

Odpady agrochemikaliów inne niż wymienione w 02 01 08

02 01 10

Odpady metalowe

02 01 83

Odpady z upraw hydroponicznych

02 01 99

Inne niewymienione odpady

02 02 01

Odpady z mycia i przygotowywania surowców

02 02 03

Surowce i produkty nienadające się do spożycia i przetwórstwa

02 02 04

Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków

02 02 82

Odpady z produkcji mączki rybnej inne niż wymienione w 02 02 80

02 02 99

Inne niewymienione odpady

02 03 01

Szlamy z mycia, oczyszczania, obierania, odwirowywania i oddzielania surowców

02 03 02

Odpady konserwantów

02 03 03

Odpady poekstrakcyjne

02 03 04

Surowce i produkty nienadające się do spożycia i przetwórstwa

02 03 05

Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków

02 03 80

Wytłoki, osady i inne odpady z przetwórstwa produktów roślinnych (z wyłączeniem 02 03 81)

02 03 81

Odpady z produkcji pasz roślinnych

02 03 82

Odpady tytoniowe

02 03 99

Inne niewymienione odpady

02 04 01

Osady z oczyszczania i mycia buraków

02 04 02

Nienormatywny węglan wapnia oraz kreda cukrownicza (wapno defekacyjne)

02 04 03

Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków

02 04 80

Wysłodki

02 04 99

Inne niewymienione odpady

02 05 01

Surowce i produkty nieprzydatne do spożycia oraz przetwarzania

02 05 02

Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków

02 05 80

Odpadowa serwatka

02 05 99

Inne niewymienione odpady

02 06 01

Surowce i produkty nieprzydatne do spożycia i przetwórstwa

02 06 02

Odpady konserwantów

02 06 03

Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków

02 06 80

Nieprzydatne do wykorzystania tłuszcze spożywcze

02 06 99

Inne niewymienione odpady

02 07 01

Odpady z mycia, oczyszczania i mechanicznego rozdrabniania surowców

02 07 02

Odpady z destylacji spirytualiów

02 07 03

Odpady z procesów chemicznych

02 07 04

Surowce i produkty nieprzydatne do spożycia i przetwórstwa

02 07 05

Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków

02 07 80

Wytłoki, osady moszczowe i pofermentacyjne, wywary

02 07 99

Inne niewymienione odpady

03 01 01

Odpady kory i korka

03 01 04*

Trociny, wióry, ścinki, drewno, płyta wiórowa i fornir zawierające substancje niebezpieczne

03 01 05

Trociny, wióry, ścinki, drewno, płyta wiórowa i fornir inne niż wymienione w 03 01 04

03 01 80*

Odpady z chemicznej przeróbki drewna zawierające substancje niebezpieczne

03 01 81

Odpady z chemicznej przeróbki drewna inne niż wymienione w 03 01 80

03 01 82

Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków

03 01 99

Inne niewymienione odpady

03 02 01*

Środki do konserwacji i impregnacji drewna niezawierające związków chlorowcoorganicznych

03 02 02*

Środki do konserwacji i impregnacji drewna zawierające związki chlorowcoorganiczne

03 02 03*

Metaloorganiczne środki do konserwacji i impregnacji drewna

03 02 04*

Nieorganiczne środki do konserwacji i impregnacji drewna

03 02 05*

Inne środki do konserwacji i impregnacji drewna zawierające substancje niebezpieczne

03 02 99

Inne niewymienione odpady

03 03 01

Odpady z kory i drewna

03 03 02

Osady i szlamy z produkcji celulozy metodą siarczynową (w tym osady ługu zielonego)

03 03 05

Szlamy z odbarwiania makulatury

03 03 07

Mechanicznie wydzielone odrzuty z przeróbki makulatury i tektury

03 03 08

Odpady z sortowania papieru i tektury przeznaczone do recyklingu

03 03 09

Odpady szlamów defekosaturacyjnych

03 03 10

Odpady z włókna, szlamy z włókien, wypełniaczy i powłok pochodzące z mechanicznej separacji

03 03 11

Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków inne niż wymienione w 03 03 10

03 03 80

Szlamy z procesów bielenia podchlorynem lub chlorem

03 03 81

Szlamy z innych procesów bielenia

03 03 99

Inne niewymienione odpady

04 01 01

Odpady z mizdrowania (odzierki i dwoiny wapniowe)

04 01 02

Odpady z wapnienia

04 01 03*

Odpady z odtłuszczania zawierające rozpuszczalniki (bez fazy ciekłej)

04 01 04

Brzeczka garbująca zawierająca chrom

04 01 05

Brzeczka garbująca niezawierająca chromu

04 01 06

Osady zawierające chrom, zwłaszcza z zakładowych oczyszczalni ścieków

04 01 07

Osady niezawierające chromu, zwłaszcza z zakładowych oczyszczalni ścieków

04 01 08

Odpady skóry wygarbowanej zawierające chrom (wióry, obcinki, pył ze szlifowania skór)

04 01 09

Odpady z polerowania i wykańczania

04 01 99

Inne niewymienione odpady

04 02 09

Odpady materiałów złożonych (np. tkaniny impregnowane, elastomery, plastomery)

04 02 10

Substancje organiczne z produktów naturalnych (np. tłuszcze, woski)

04 02 14*

Odpady z wykańczania zawierające rozpuszczalniki organiczne

04 02 15

Odpady z wykańczania inne niż wymienione w 04 02 14

04 02 16*

Barwniki i pigmenty zawierające substancje niebezpieczne

04 02 17

Barwniki i pigmenty inne niż wymienione w 04 02 16

04 02 19*

Odpady z zakładowych oczyszczalni ścieków zawierające substancje niebezpieczne

04 02 20

Odpady z zakładowych oczyszczalni ścieków inne niż wymienione w 04 02 19

04 02 21

Odpady z nieprzetworzonych włókien tekstylnych

04 02 22

Odpady z przetworzonych włókien tekstylnych

04 02 80

Odpady z mokrej obróbki wyrobów tekstylnych

04 02 99

Inne niewymienione odpady

05 01 02*

Osady z odsalania

05 01 03*

Osady z dna zbiorników

05 01 04*

Kwaśne szlamy z procesów alkilowania

05 01 05*

Wycieki ropy naftowej

05 01 06*

Zaolejone osady z konserwacji instalacji lub urządzeń

05 01 07*

Kwaśne smoły

05 01 08*

Inne smoły

05 01 09*

Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków zawierające substancje niebezpieczne

05 01 10

Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków inne niż wymienione w 05 01 09

05 01 11*

Odpady z alkalicznego oczyszczania paliw

05 01 12*

Ropa naftowa zawierająca kwasy

05 01 13

Osady z uzdatniania wody kotłowej

05 01 14

Odpady z kolumn chłodniczych

05 01 15*

Zużyte naturalne materiały filtracyjne (np. gliny, iły)

05 01 16

Odpady zawierające siarkę z odsiarczania ropy naftowej

05 01 17

Bitum

05 01 99

Inne niewymienione odpady

05 06 01*

Kwaśne smoły

05 06 03*

Inne smoły

05 06 04

Odpady z kolumn chłodniczych

05 06 80*

Odpady ciekłe zawierające fenole

05 06 99

Inne niewymienione odpady

05 07 01*

Osady zawierające rtęć

05 07 02

Odpady zawierające siarkę

05 07 99

Inne niewymienione odpady

06 01 01*

Kwas siarkowy i siarkawy

06 01 02*

Kwas chlorowodorowy

06 01 03*

Kwas fluorowodorowy

06 01 04*

Kwas fosforowy i fosforawy

06 01 05*

Kwas azotowy i azotawy

06 01 06*

Inne kwasy

06 01 99

Inne niewymienione odpady

06 02 01*

Wodorotlenek wapniowy

06 02 03*

Wodorotlenek amonowy

06 02 04*

Wodorotlenek sodowy i potasowy

06 02 05*

Inne wodorotlenki

06 02 99

Inne niewymienione odpady

06 03 11*

Sole i roztwory zawierające cyjanki

06 03 13*

Sole i roztwory zawierające metale ciężkie

06 03 14

Sole i roztwory inne niż wymienione w 06 03 11 i 06 03 13

06 03 15*

Tlenki metali zawierające metale ciężkie

06 03 16

Tlenki metali inne niż wymienione w 06 03 15

06 03 99

Inne niewymienione odpady

06 04 03*

Odpady zawierające arsen

06 04 04*

Odpady zawierające rtęć

06 04 05*

Odpady zawierające inne metale ciężkie

06 04 99

Inne niewymienione odpady

06 05 02*

Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków zawierające substancje niebezpieczne

06 05 03

Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków inne niż wymienione w 06 05 02

06 06 02*

Odpady zawierające niebezpieczne siarczki

06 06 03

Odpady zawierające siarczki inne niż wymienione w 06 06 02

06 06 99

Inne niewymienione odpady

06 07 01*

Odpady azbestowe z elektrolizy

06 07 02*

Węgiel aktywny z produkcji chloru

06 07 03*

Osady siarczanu baru zawierające rtęć

06 07 04*

Roztwory i kwasy (np. kwas siarkowy)

06 07 99

Inne niewymienione odpady

06 08 02*

Odpady zawierające niebezpieczne silikony

06 08 99

Inne niewymienione odpady

06 09 02

Żużel fosforowy

06 09 03*

Poreakcyjne odpady związków wapnia zawierające lub zanieczyszczone substancjami niebezpiecznymi

06 09 04

Poreakcyjne odpady związków wapnia inne niż wymienione w 06 09 03 i 06 09 80

06 09 80

Fosfogipsy

06 09 81

Fosfogipsy wymieszane z żużlami, popiołami paleniskowymi i pyłami z kotłów (z wyłączeniem pyłów z kotłów wymienionych w 10 01 04)

06 09 99

Inne niewymienione odpady

06 10 02*

Odpady zawierające substancje niebezpieczne

06 10 99

Inne niewymienione odpady

06 11 01

Poreakcyjne odpady związków wapnia z produkcji dwutlenku tytanu

06 11 80

Odpady z produkcji związków cyrkonu

06 11 81

Odpady z produkcji związków chromu

06 11 82

Odpady z produkcji związków kobaltu

06 11 83

Odpadowy siarczan żelazowy

06 11 99

Inne niewymienione odpady

06 13 01*

Nieorganiczne środki ochrony roślin (np. pestycydy), środki do konserwacji drewna oraz inne biocydy

06 13 02*

Zużyty węgiel aktywny (z wyłączeniem 06 07 02)

06 13 03

Czysta sadza

06 13 04*

Odpady z przetwarzania azbestu

06 13 05*

Sadza zawierająca lub zanieczyszczona substancjami niebezpiecznymi

06 13 99

Inne niewymienione odpady

07 01 01*

Wody popłuczne i ługi macierzyste

07 01 03*

Rozpuszczalniki chlorowcoorganiczne, roztwory z przemywania i ciecze macierzyste

07 01 04*

Inne rozpuszczalniki organiczne, roztwory z przemywania i ciecze macierzyste

07 01 07*

Pozostałości podestylacyjne i poreakcyjne zawierające związki chlorowców

07 01 08*

Inne pozostałości podestylacyjne i poreakcyjne

07 01 09*

Zużyte sorbenty i osady pofiltracyjne zawierające związki chlorowców

07 01 10*

Inne zużyte sorbenty i osady pofiltracyjne

07 01 11*

Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków zawierające substancje niebezpieczne

07 01 12

Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków inne niż wymienione w 07 01 11

07 01 80

Wapno pokarbidowe niezawierąjące substancji niebezpiecznych (inne niż wymienione w 07 01 08)

07 01 99

Inne niewymienione odpady

07 02 01*

Wody popłuczne i ługi macierzyste

07 02 03*

Rozpuszczalniki chlorowcoorganiczne, roztwory z przemywania i ciecze macierzyste

07 02 04*

Inne rozpuszczalniki organiczne, roztwory z przemywania i ciecze macierzyste

07 02 07*

Pozostałości podestylacyjne i poreakcyjne zawierające związki chlorowców

07 02 08*

Inne pozostałości podestylacyjne i poreakcyjne

07 02 09*

Zużyte sorbenty i osady pofiltracyjne zawierające związki chlorowców

07 02 10*

Inne zużyte sorbenty i osady pofiltracyjne

07 02 11*

Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków zawierające substancje niebezpieczne

07 02 12

Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków inne niż wymienione w 07 02 11

07 02 13

Odpady tworzyw sztucznych

07 02 14*

Odpady z dodatków zawierające substancje niebezpieczne (np. plastyfikatory, stabilizatory)

07 02 15

Odpady z dodatków inne niż wymienione w 07 02 14

07 02 16*

Odpady zawierające niebezpieczne silikony

07 02 17

Odpady zawierające silikony inne niż wymienione w 07 02 16

07 02 80

Odpady z przemysłu gumowego i produkcji gumy

07 02 99

Inne niewymienione odpady

07 03 01*

Wody popłuczne i ługi macierzyste

07 03 03*

Rozpuszczalniki chlorowcoorganiczne, roztwory z przemywania i ciecze macierzyste

07 03 04*

Inne rozpuszczalniki organiczne, roztwory z przemywania i ciecze macierzyste

07 03 07*

Pozostałości podestylacyjne i poreakcyjne zawierające związki chlorowców

07 03 08*

Inne pozostałości podestylacyjne i poreakcyjne

07 03 09*

Zużyte sorbenty i osady pofiltracyjne zawierające związki chlorowców

07 03 10*

Inne zużyte sorbenty i osady pofiltracyjne

07 03 11*

Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków zawierające substancje niebezpieczne

07 03 12

Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków inne niż wymienione w 07 03 11

07 03 99

Inne niewymienione odpady

07 04 01*

Wody popłuczne i ługi macierzyste

07 04 03*

Rozpuszczalniki chlorowcoorganiczne, roztwory z przemywania i ciecze macierzyste

07 04 04*

Inne rozpuszczalniki organiczne, roztwory z przemywania i ciecze macierzyste

07 04 07*

Pozostałości podestylacyjne i poreakcyjne zawierające związki chlorowców

07 04 08*

Inne pozostałości podestylacyjne i poreakcyjne

07 04 09*

Zużyte sorbenty i osady pofiltracyjne zawierające związki chlorowców

07 04 10*

Inne zużyte sorbenty i osady pofiltracyjne

07 04 11*

Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków zawierające substancje niebezpieczne

07 04 12

Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków inne niż wymienione w 07 04 11

07 04 13*

Odpady stałe zawierające substancje niebezpieczne

07 04 80*

Przeterminowane środki ochrony roślin I i II klasy toksyczności (bardzo toksyczne i toksyczne)

07 04 81

Przeterminowane środki ochrony roślin inne niż wymienione w 07 04 80

07 04 99

Inne niewymienione odpady

07 05 01*

Wody popłuczne i ługi macierzyste

07 05 03*

Rozpuszczalniki chlorowcoorganiczne, roztwory z przemywania i ciecze macierzyste

07 05 04*

Inne rozpuszczalniki organiczne, roztwory z przemywania i ciecze macierzyste

07 05 07*

Pozostałości podestylacyjne i poreakcyjne zawierające związki chlorowców

07 05 08*

Inne pozostałości podestylacyjne i poreakcyjne

07 05 09*

Zużyte sorbenty i osady pofiltracyjne zawierające związki chlorowców

07 05 10*

Inne zużyte sorbenty i osady pofiltracyjne

07 05 11*

Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków zawierające substancje niebezpieczne

07 05 12

Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków inne niż wymienione w 07 05 11

07 05 13*

Odpady stałe zawierające substancje niebezpieczne

07 05 14

Odpady stałe inne niż wymienione w 07 05 13

07 05 80*

Odpady ciekłe zawierające substancje niebezpieczne

07 05 81

Odpady ciekłe inne niż wymienione w 07 05 80

07 05 99

Inne niewymienione odpady

07 06 01*

Wody popłuczne i ługi macierzyste

07 06 03*

Rozpuszczalniki chlorowcoorganiczne, roztwory z przemywania i ciecze macierzyste

07 06 04*

Inne rozpuszczalniki organiczne, roztwory z przemywania i ciecze macierzyste

07 06 07*

Pozostałości podestylacyjne i poreakcyjne zawierające związki chlorowców

07 06 08*

Inne pozostałości podestylacyjne i poreakcyjne

07 06 09*

Zużyte sorbenty i osady pofiltracyjne zawierające związki chlorowców

07 06 10*

Inne zużyte sorbenty i osady pofiltracyjne

07 06 11*

Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków zawierające substancje niebezpieczne

07 06 12

Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków inne niż wymienione w 07 06 11

07 06 80

Ziemia bieląca z rafinacji oleju

07 06 81

Zwroty kosmetyków i próbek

07 06 99

Inne niewymienione odpady

07 07 01*

Wody popłuczne i ługi macierzyste

07 07 03*

Rozpuszczalniki chlorowcoorganiczne, roztwory z przemywania i ciecze macierzyste

07 07 04*

Inne rozpuszczalniki organiczne, roztwory z przemywania i ciecze macierzyste

07 07 07*

Pozostałości podestylacyjne i poreakcyjne zawierające związki chlorowców

07 07 08*

Inne pozostałości podestylacyjne i poreakcyjne

07 07 09*

Zużyte sorbenty i osady pofiltracyjne zawierające związki chlorowców

07 07 10*

Inne zużyte sorbenty i osady pofiltracyjne

07 07 11*

Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków zawierające substancje niebezpieczne

07 07 12

Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków inne niż wymienione w 07 07 11

07 07 99

Inne niewymienione odpady

08 01 11*

Odpady farb i lakierów zawierających rozpuszczalniki organiczne lub inne substancje niebezpieczne

08 01 12

Odpady farb i lakierów inne niż wymienione w 08 01 11

08 01 13*

Szlamy z usuwania farb i lakierów zawierające rozpuszczalniki organiczne lub inne substancje niebezpieczne

08 01 14

Szlamy z usuwania farb i lakierów inne niż wymienione w 08 01 13

08 01 15*

Szlamy wodne zawierające farby i lakiery zawierające rozpuszczalniki organiczne lub inne substancje niebezpieczne

08 01 16

Szlamy wodne zawierające farby i lakiery inne niż wymienione w 08 01 15

08 01 17*

Odpady z usuwania farb i lakierów zawierające rozpuszczalniki organiczne lub inne substancje niebezpieczne

08 01 18

Odpady z usuwania farb i lakierów inne niż wymienione w 08 01 17

08 01 19*

Zawiesiny wodne farb lub lakierów zawierające rozpuszczalniki organiczne lub inne substancje niebezpieczne

08 01 20

Zawiesiny wodne farb lub lakierów inne niż wymienione w 08 01 19

08 01 21*

Zmywacz farb lub lakierów

08 01 99

Inne niewymienione odpady

08 02 01

Odpady proszków powlekających

08 02 02

Szlamy wodne zawierające materiały ceramiczne

08 02 03

Zawiesiny wodne zawierające materiały ceramiczne

08 02 99

Inne niewymienione odpady

08 03 07

Szlamy wodne zawierające farby drukarskie

08 03 08

Odpady ciekłe zawierające farby drukarskie

08 03 12*

Odpady farb drukarskich zawierające substancje niebezpieczne

08 03 13

Odpady farb drukarskich inne niż wymienione w 08 03 12

08 03 14*

Szlamy farb drukarskich zawierające substancje niebezpieczne

08 03 15

Szlamy farb drukarskich inne niż wymienione w 08 03 14

08 03 16*

Zużyte roztwory trawiące

08 03 17*

Odpadowy toner drukarski zawierający substancje niebezpieczne

08 03 18

Odpadowy toner drukarski inny niż wymieniony w 08 03 17

08 03 19*

Zdyspergowany olej zawierający substancje niebezpieczne

08 03 80

Zdyspergowany olej inny niż wymieniony w 08 03 19

08 03 99

Inne niewymienione odpady

08 04 09*

Odpadowe kleje i szczeliwa zawierające rozpuszczalniki organiczne lub inne substancje niebezpieczne

 

08 04 10

 

Odpadowe kleje i szczeliwa inne niż wymienione w 08 04 09

08 04 11*

Osady z klejów i szczeliw zawierające rozpuszczalniki organiczne lub inne substancje niebezpieczne

08 04 12

Osady z klejów i szczeliw inne niż wymienione w 08 04 11

08 04 13*

Uwodnione szlamy klejów lub szczeliw zawierające rozpuszczalniki organiczne lub inne substancje niebezpieczne

08 04 14

Uwodnione szlamy klejów lub szczeliw inne niż wymienione w 08 04 13

08 04 15*

Odpady ciekłe klejów lub szczeliw zawierające rozpuszczalniki organiczne lub inne substancje niebezpieczne

08 04 16

Odpady ciekłe klejów lub szczeliw inne niż wymienione w 08 04 15

08 04 17*

Olej żywiczny

08 04 99

Inne niewymienione odpady

08 05 01*

Odpady izocyjanianów

09 01 01*

Wodne roztwory wywoływaczy i aktywatorów

09 01 02*

Wodne roztwory wywoływaczy do płyt offsetowych

09 01 03*

Roztwory wywoływaczy opartych na rozpuszczalnikach

09 01 04*

Roztwory utrwalaczy

09 01 05*

Roztwory wybielaczy i kąpieli wybielająco-utrwalających

09 01 06*

Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków zawierające srebro

09 01 07

Błony i papier fotograficzny zawierające srebro lub związki srebra

09 01 08

Błony i papier fotograficzny niezawierające srebra

09 01 10

Aparaty fotograficzne jednorazowego użytku bez baterii

09 01 11*

Aparaty fotograficzne jednorazowego użytku zawierające baterie wymienione w 16 06 01, 16 06 02 lub 16 06 03

09 01 12

Aparaty fotograficzne jednorazowego użytku zawierające baterie inne niż wymienione w 09 01 11

09 01 13*

Odpady ciekłe z zakładowej regeneracji srebra inne niż wymienione w 09 01 06

09 01 80*

Przeterminowane odczynniki fotograficzne

09 01 99

Inne niewymienione odpady

10 01 01

Żużle, popioły paleniskowe i pyły z kotłów (z wyłączeniem pyłów z kotłów wymienionych w 10 01 04)

10 01 02

Popioły lotne z węgla

10 01 03

Popioły lotne z torfu i drewna niepoddanego obróbce chemicznej

10 01 04*

Popioły lotne i pyły z kotłów z paliw płynnych

10 01 05

Stałe odpady z wapniowych metod odsiarczania gazów odlotowych

10 01 07

Produkty z wapniowych metod odsiarczania gazów odlotowych odprowadzane w postaci szlamu

10 01 09*

Kwas siarkowy

10 01 13*

Popioły lotne z emulgowanych węglowodorów stosowanych jako paliwo

10 01 14*

Popioły paleniskowe, żużle i pyły z kotłów ze współspalania zawierające substancje niebezpieczne

10 01 15

Popioły paleniskowe, żużle i pyły z kotłów ze współspalania inne niż wymienione w 10 01 14

10 01 16*

Popioły lotne ze współspalania zawierające substancje niebezpieczne

10 01 17

Popioły lotne ze współspalania inne niż wymienione w 10 01 16

10 01 18*

Odpady z oczyszczania gazów odlotowych zawierające substancje niebezpieczne

10 01 19

Odpady z oczyszczania gazów odlotowych inne niż wymienione w 10 01 05, 10 01 07 i 10 01 18

10 01 20*

Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków zawierające substancje niebezpieczne

10 01 21

Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków inne niż wymienione w 10 01 20

10 01 22*

Uwodnione szlamy z czyszczenia kotłów zawierające substancje niebezpieczne

10 01 23

Uwodnione szlamy z czyszczenia kotłów inne niż wymienione w 10 01 22

10 01 24

Piaski ze złóż fluidalnych (z wyłączeniem 10 01 82)

10 01 25

Odpady z przechowywania i przygotowania paliw dla opalanych węglem elektrowni

10 01 26

Odpady z uzdatniania wody chłodzącej

10 01 80

Mieszanki popiołowo-żużlowe z mokrego odprowadzania odpadów paleniskowych

10 01 81

Mikrosfery z popiołów lotnych

10 01 82

Mieszaniny popiołów lotnych i odpadów stałych z wapniowych metod odsiarczania gazów odlotowych (metody suche i półsuche odsiarczania spalin oraz spalanie w złożu fluidalnym)

10 01 99

Inne niewymienione odpady

10 02 01

Żużle z procesów wytapiania (wielkopiecowe, stalownicze)

10 02 02

Nieprzerobione żużle z innych procesów

10 02 07*

Odpady stałe z oczyszczania gazów odlotowych zawierające substancje niebezpieczne

10 02 08

Odpady stałe z oczyszczania gazów odlotowych inne niż wymienione w 10 02 07

10 02 10

Zgorzelina walcownicza

10 02 11*

Odpady z uzdatniania wody chłodzącej zawierające oleje

10 02 12

Odpady z uzdatniania wody chłodzącej inne niż wymienione w 10 02 11

10 02 13*

Szlamy i osady pofiltracyjne z oczyszczania gazów odlotowych zawierające substancje niebezpieczne

10 02 14

Szlamy i osady pofiltracyjne z oczyszczania gazów odlotowych inne niż wymienione w 10 02 13

10 02 15

Inne szlamy i osady pofiltracyjne

10 02 80

Zgary z hutnictwa żelaza

10 02 81

Odpadowy siarczan żelazawy

10 02 99

Inne niewymienione odpady

10 03 02

Odpadowe anody

10 03 04*

Żużle z produkcji pierwotnej

10 03 05

Odpady tlenku glinu

10 03 08*

Słone żużle z produkcji wtórnej

10 03 09*

Czarne kożuchy żużlowe z produkcji wtórnej

10 03 15*

Zgary z wytopu o właściwościach palnych lub wydzielające w zetknięciu z wodą gazy palne w niebezpiecznych ilościach

10 03 16

Zgary z wytopu inne niż wymienione w 10 03 15

10 03 17*

Odpady zawierające smołę z produkcji anod

10 03 18

Odpady zawierające węgiel z produkcji anod inne niż wymienione w 10 03 17

10 03 19*

Pyły z gazów odlotowych zawierające substancje niebezpieczne

10 03 20

Pyły z gazów odlotowych inne niż wymienione w 10 03 19

10 03 21*

Inne cząstki stałe i pyły (łącznie z pyłami z młynów kulowych) zawierające substancje niebezpieczne

10 03 22

Inne cząstki stałe i pyły (łącznie z pyłami z młynów kulowych) inne niż wymienione w 10 03 21

10 03 23*

Odpady stałe z oczyszczania gazów odlotowych zawierające substancje niebezpieczne

10 03 24

Odpady stałe z oczyszczania gazów odlotowych inne niż wymienione w 10 03 23

10 03 25*

Szlamy i osady pofiltracyjne z oczyszczania gazów odlotowych zawierające substancje niebezpieczne

10 03 26

Szlamy i osady pofiltracyjne z oczyszczania gazów odlotowych inne niż wymienione w 10 03 25

10 03 27*

Odpady z uzdatniania wody chłodzącej zawierające oleje

10 03 28

Odpady z uzdatniania wody chłodzącej inne niż wymienione w 10 03 27

10 03 29*

Odpady z przetwarzania słonych żużli i czarnych kożuchów żużlowych zawierające substancje niebezpieczne

10 03 30

Odpady z przetwarzania słonych żużli i czarnych kożuchów żużlowych inne niż wymienione w 10 03 29

10 03 99

Inne niewymienione odpady

10 04 01*

Żużle z produkcji pierwotnej i wtórnej

10 04 02*

Zgary z produkcji pierwotnej i wtórnej

10 04 03*

Wapno zawierające związki arsenu (arsenian wapniowy)

10 04 04*

Pyły z gazów odlotowych

10 04 05*

Inne cząstki i pyły

10 04 06*

Odpady stałe z oczyszczania gazów odlotowych

10 04 07*

Szlamy i osady pofiltracyjne z oczyszczania gazów odlotowych

10 04 09*

Odpady z uzdatniania wody chłodzącej zawierające oleje

10 04 10

Odpady z uzdatniania wody chłodzącej inne niż wymienione w 10 04 09

10 04 99

Inne niewymienione odpady

10 05 01

Żużle z produkcji pierwotnej i wtórnej (z wyłączeniem 10 05 80)

10 05 03*

Pyły z gazów odlotowych

10 05 04

Inne cząstki i pyły

10 05 05*

Odpady stałe z oczyszczania gazów odlotowych

10 05 06*

Szlamy i osady pofiltracyjne z oczyszczania gazów odlotowych

10 05 08*

Odpady z uzdatniania wody chłodzącej zawierające oleje

10 05 09

Odpady z uzdatniania wody chłodzącej inne niż wymienione w 10 05 08

10 05 10*

Zgary z wytopu o właściwościach palnych lub wydzielające w zetknięciu z wodą gazy palne w niebezpiecznych ilościach

10 05 11

Zgary inne niż wymienione w 10 05 10

10 05 80

Żużle granulowane z pieców szybowych oraz żużle z pieców obrotowych

10 05 99

Inne niewymienione odpady

10 06 01

Żużle z produkcji pierwotnej i wtórnej

10 06 02

Zgary z produkcji pierwotnej i wtórnej

10 06 03*

Pyły z gazów odlotowych

10 06 04

Inne cząstki i pyły

10 06 06*

Odpady stałe z oczyszczania gazów odlotowych

10 06 07*

Szlamy i osady pofiltracyjne z oczyszczania gazów odlotowych

10 06 09*

Odpady z uzdatniania wody chłodzącej zawierające oleje

10 06 10

Odpady z uzdatniania wody chłodzącej inne niż wymienione w 10 06 09

10 06 80

Żużle szybowe i granulowane

10 06 99

Inne niewymienione odpady

10 07 01

Żużle z produkcji pierwotnej i wtórnej

10 07 02

Zgary z produkcji pierwotnej i wtórnej

10 07 03

Odpady stałe z oczyszczania gazów odlotowych

10 07 04

Inne cząstki i pyły

10 07 05

Szlamy i osady pofiltracyjne z oczyszczania gazów odlotowych

10 07 07*

Odpady z uzdatniania wody chłodzącej zawierające oleje

10 07 08

Odpady z uzdatniania wody chłodzącej inne niż wymienione w 10 07 07

10 07 99

Inne niewymienione odpady

10 08 04

Cząstki i pyły

10 08 08*

Słone żużle z produkcji pierwotnej i wtórnej

10 08 09

Inne żużle

10 08 10*

Zgary z wytopu o właściwościach palnych lub wydzielające w zetknięciu z wodą gazy palne w niebezpiecznych ilościach

10 08 11

Zgary inne niż wymienione w 10 08 10

10 08 12*

Odpady zawierające smołę z produkcji anod

10 08 13

Odpady zawierające węgiel z produkcji anod inne niż wymienione w 10 08 12

10 08 14

Odpadowe anody

10 08 15*

Pyły z gazów odlotowych zawierające substancje niebezpieczne

10 08 16

Pyły z gazów odlotowych inne niż wymienione w 10 08 15

10 08 17*

Szlamy i osady pofiltracyjne z oczyszczania gazów odlotowych zawierające substancje niebezpieczne

10 08 18

Szlamy i osady pofiltracyjne z oczyszczania gazów odlotowych inne niż wymienione w 10 08 17

10 08 19*

Odpady z uzdatniania wody chłodzącej zawierające oleje

10 08 20

Odpady z uzdatniania wody chłodzącej inne niż wymienione w 10 08 19

10 08 99

Inne niewymienione odpady

10 09 03

Żużle odlewnicze

10 09 05*

Rdzenie i formy odlewnicze przed procesem odlewania zawierające substancje niebezpieczne

10 09 06

Rdzenie i formy odlewnicze przed procesem odlewania inne niż wymienione w 10 09 05

10 09 07*

Rdzenie i formy odlewnicze po procesie odlewania zawierające substancje niebezpieczne

10 09 08

Rdzenie i formy odlewnicze po procesie odlewania inne niż wymienione w 10 09 07

10 09 09*

Pyły z gazów odlotowych zawierające substancje niebezpieczne

10 09 10

Pyły z gazów odlotowych inne niż wymienione w 10 09 09

10 09 11*

Inne cząstki stałe zawierające substancje niebezpieczne

10 09 12

Inne cząstki stałe niż wymienione w 10 09 11

10 09 13*

Odpadowe środki wiążące zawierające substancje niebezpieczne

10 09 14

Odpadowe środki wiążące inne niż wymienione w 10 09 13

10 09 15*

Odpady środków do wykrywania pęknięć odlewów

10 09 16

Odpady środków do wykrywania pęknięć odlewów inne niż wymienione w 10 09 15

10 09 80

Wybrakowane wyroby żeliwne

10 09 99

Inne niewymienione odpady

10 10 03

Zgary i żużle odlewnicze

10 10 05*

Rdzenie i formy odlewnicze przed procesem odlewania zawierające substancje niebezpieczne

10 10 06

Rdzenie i formy odlewnicze przed procesem odlewania inne niż wymienione w 10 10 05

10 10 07*

Rdzenie i formy odlewnicze po procesie odlewania zawierające substancje niebezpieczne

10 10 08

Rdzenie i formy odlewnicze po procesie odlewania inne niż wymienione w 10 10 07

10 10 09*

Pyły z gazów odlotowych zawierające substancje niebezpieczne

10 10 10

Pyły z gazów odlotowych inne niż wymienione w 10 10 09

10 10 11*

Inne cząstki stałe zawierające substancje niebezpieczne

10 10 12

Inne cząstki stałe niż wymienione w 10 10 11

10 10 13*

Odpadowe środki wiążące zawierające substancje niebezpieczne

10 10 14

Odpadowe środki wiążące inne niż wymienione w 10 10 13

10 10 15*

Odpady środków do wykrywania pęknięć odlewów

10 10 16

Odpady środków do wykrywania pęknięć odlewów inne niż wymienione w 10 10 15

10 10 99

Inne niewymienione odpady

10 11 03

Odpady włókna szklanego i tkanin z włókna szklanego

10 11 05

Cząstki i pyły

10 11 09*

Odpady z przygotowania mas wsadowych do obróbki termicznej zawierające substancje niebezpieczne

10 11 10

Odpady z przygotowania mas wsadowych inne niż wymienione w 10 11 09

10 11 11*

Szkło odpadowe w postaci małych cząstek i proszku szklanego zawierające metale ciężkie (np. z lamp elektronopromieniowych)

10 11 12

Szkło odpadowe inne niż wymienione w 10 11 11

10 11 13*

Szlamy z polerowania i szlifowania szkła zawierające substancje niebezpieczne

10 11 14

Szlamy z polerowania i szlifowania szkła inne niż wymienione w 10 11 13

10 11 15*

Odpady stałe z oczyszczania gazów odlotowych zawierające substancje niebezpieczne

10 11 16

Odpady stałe z oczyszczania gazów odlotowych inne niż wymienione w 10 11 15

10 11 17*

Szlamy i osady pofiltracyjne z oczyszczania gazów odlotowych zawierające substancje niebezpieczne

10 11 18

Szlamy i osady pofiltracyjne z oczyszczania gazów odlotowych inne niż wymienione w 10 11 17

10 11 19*

Odpady stałe z zakładowych oczyszczalni ścieków zawierające substancje niebezpieczne

10 11 20

Odpady stałe z zakładowych oczyszczalni ścieków inne niż wymienione w 10 11 19

10 11 80

Szlamy fluorokrzemianowe

10 11 81*

Odpady zawierające azbest

10 11 99

Inne niewymienione odpady

10 12 01

Odpady z przygotowania mas wsadowych do obróbki termicznej

10 12 03

Cząstki i pyły

10 12 05

Szlamy i osady pofiltracyjne z oczyszczania gazów odlotowych

10 12 06

Zużyte formy

10 12 08

Wybrakowane wyroby ceramiczne, cegły, kafle i ceramika budowlana (po przeróbce termicznej)

10 12 09*

Odpady stałe z oczyszczania gazów odlotowych zawierające substancje niebezpieczne

10 12 10

Odpady stałe z oczyszczania gazów odlotowych inne niż wymienione w 10 12 09

10 12 11*

Odpady ze szkliwienia zawierające metale ciężkie

10 12 12

Odpady ze szkliwienia inne niż wymienione w 10 12 11

10 12 13

Szlamy z zakładowych oczyszczalni ścieków

10 12 99

Inne niewymienione odpady

10 13 01

Odpady z przygotowania mas wsadowych do obróbki termicznej

10 13 04

Odpady z produkcji wapna palonego i hydratyzowanego

10 13 06

Cząstki i pyły (z wyłączeniem 10 13 12 i 10 13 13)

10 13 07

Szlamy i osady pofiltracyjne z oczyszczania gazów odlotowych

10 13 09*

Odpady zawierające azbest z produkcji elementów cementowo-azbestowych

10 13 10

Odpady z produkcji elementów cementowo-azbestowych inne niż wymienione w 10 13 09

10 13 11

Odpady z cementowych materiałów kompozytowych inne niż wymienione w 10 13 09 i 10 13 10

10 13 12*

Odpady stałe z oczyszczania gazów odlotowych zawierające substancje niebezpieczne

10 13 13

Odpady stałe z oczyszczania gazów odlotowych inne niż wymienione w 10 13 12

10 13 14

Odpady betonowe i szlam betonowy

10 13 80

Odpady z produkcji cementu

10 13 81

Odpady z produkcji gipsu

10 13 82

Wybrakowane wyroby

10 13 99

Inne niewymienione odpady

10 80 01

Żużle z produkcji żelazokrzemu

10 80 02

Pyły z produkcji żelazokrzemu

10 80 03

Żużle z produkcji żelazochromu

10 80 04

Pyły z produkcji żelazochromu

10 80 05

Żużle z produkcji żelazomanganu

10 80 06

Pyły z produkcji żelazomanganu

10 80 99

Inne niewymienione odpady

11 01 05*

Kwasy trawiące

11 01 06*

Odpady zawierające kwasy inne niż wymienione w 11 01 05

11 01 07*

Alkalia trawiące

11 01 08*

Osady i szlamy z fosforanowania

11 01 09*

Szlamy i osady pofiltracyjne zawierające substancje niebezpieczne

11 01 10

Szlamy i osady pofiltracyjne inne niż wymienione w 11 01 09

11 01 11*

Wody popłuczne zawierające substancje niebezpieczne

11 01 12

Wody popłuczne inne niż wymienione w 11 01 11

11 01 13*

Odpady z odtłuszczania zawierające substancje niebezpieczne

11 01 14

Odpady z odtłuszczania inne niż wymienione w 11 01 13

11 01 15*

Odcieki i szlamy z systemów membranowych lub systemów wymiany jonowej zawierające substancje niebezpieczne

11 01 16*

Nasycone lub zużyte żywice jonowymienne

11 01 98*

Inne odpady zawierające substancje niebezpieczne

11 01 99

Inne niewymienione odpady

11 02 02*

Szlamy z hydrometalurgii cynku (w tym jarozyt i getyt)

11 02 03

Odpady z produkcji anod dla procesów elektrolizy

11 02 05*

Odpady z hydrometalurgii miedzi zawierające substancje niebezpieczne

11 02 06

Odpady z hydrometalurgii miedzi inne niż wymienione w 11 02 05

11 02 07*

Inne odpady zawierające substancje niebezpieczne

11 02 99

Inne niewymienione odpady

11 03 01*

Odpady zawierające cyjanki

11 03 02*

Inne odpady

11 05 01

Cynk twardy

11 05 02

Popiół cynkowy

11 05 03*

Odpady stałe z oczyszczania gazów odlotowych

11 05 04*

Zużyty topnik

11 05 99

Inne niewymienione odpady

12 01 01

Odpady z toczenia i piłowania żelaza oraz jego stopów

12 01 02

Cząstki i pyły żelaza oraz jego stopów

12 01 03

Odpady z toczenia i piłowania metali nieżelaznych

12 01 04

Cząstki i pyły metali nieżelaznych

12 01 05

Odpady z toczenia i wygładzania tworzyw sztucznych

12 01 06*

Odpadowe oleje mineralne z obróbki metali zawierające chlorowce (z wyłączeniem emulsji i roztworów)

12 01 07*

Odpadowe oleje mineralne z obróbki metali niezawierające chlorowców (z wyłączeniem emulsji i roztworów)

12 01 08*

Odpadowe emulsje i roztwory olejowe z obróbki metali zawierające chlorowce

12 01 09*

Odpadowe emulsje i roztwory z obróbki metali niezawierające chlorowców

12 01 10*

Syntetyczne oleje z obróbki metali

12 01 12*

Zużyte woski i tłuszcze

12 01 13

Odpady spawalnicze

12 01 14*

Szlamy z obróbki metali zawierające substancje niebezpieczne

12 01 15

Szlamy z obróbki metali inne niż wymienione w 12 01 14

12 01 16*

Odpady poszlifierskie zawierające substancje niebezpieczne

12 01 17

Odpady poszlifierskie inne niż wymienione w 12 01 16

12 01 18*

Szlamy z obróbki metali zawierające oleje (np. szlamy z szlifowania, gładzenia i pokrywania)

12 01 19*

Oleje z obróbki metali łatwo ulegające biodegradacji

12 01 20*

Zużyte materiały szlifierskie zawierające substancje niebezpieczne

12 01 21

Zużyte materiały szlifierskie inne niż wymienione w 12 01 20

12 01 99

Inne niewymienione odpady

12 03 01*

Wodne ciecze myjące

12 03 02*

Odpady z odtłuszczania parą

13 01 01*

Oleje hydrauliczne zawierające PCB

13 01 04*

Emulsje olejowe zawierające związki chlorowcoorganiczne

13 01 05*

Emulsje olejowe niezawierające związków chlorowcoorganicznych

13 01 09*

Mineralne oleje hydrauliczne zawierające związki chlorowcoorganiczne

13 01 10*

Mineralne oleje hydrauliczne niezawierające związków chlorowcoorganicznych

13 01 11*

Syntetyczne oleje hydrauliczne

13 01 12*

Oleje hydrauliczne łatwo ulegające biodegradacji

13 01 13*

Inne oleje hydrauliczne

13 02 04*

Mineralne oleje silnikowe, przekładniowe i smarowe zawierające związki chlorowcoorganiczne

13 02 05*

Mineralne oleje silnikowe, przekładniowe i smarowe niezawierające związków chlorowcoorganicznych

13 02 06*

Syntetyczne oleje silnikowe, przekładniowe i smarowe

13 02 07*

Oleje silnikowe, przekładniowe i smarowe łatwo ulegające biodegradacji

13 02 08*

Inne oleje silnikowe, przekładniowe i smarowe

13 03 01*

Oleje i ciecze stosowane jako elektroizolatory i nośniki ciepła zawierające PCB