Awesome Image

Usługa związana z transportem odpadów jest jednym z głównych elementów systemów gospodarowania odpadami i polega na przemieszczeniu materiału z miejsca jego gromadzenia (na terenie przedsiębiorstwa) do miejsca przetworzenia (punktu utylizacji, recyklingu, składowania). W dokumencie transportowym, na podstawie którego wykonywana jest usługa, zawarte są wszelkie informacje dotyczące rodzaju odpadów oraz podmiotów zlecających transport.

Transport odpadów musi przebiegać w zgodzie z przepisami środowiskowymi oraz BHP. W rozporządzeniu Ministra Środowiska, które weszło w życie 24 stycznia 2018 roku, szczegółowo określono wymagania dotyczące pojazdów przewożących odpady, w tym sposób ich oznakowania, dopuszczalny tonaż i możliwe sposoby transportu.

Odpowiedzialny transport ma szczególne znaczenie w przypadku przewozu odpadów niebezpiecznych. Transportujący odpady niebezpieczne oraz wykonujący inne operacje związane z ich transportem (np. klasyfikacja towaru niebezpiecznego, pakowanie, oznakowanie sztuk przesyłki, załadunek, rozładunek) ma obowiązek prowadzenia nadzoru nad tymi czynnościami zgodnie z zapisami Umowy Europejskiej dotyczącej międzynarodowego przewozu drogowego towarów niebezpiecznych (Umowa ADR).

Send a Message

Request a Free Quote

  Commercial
  Waste Services
  in your Area

  Need help?
  Talk to an expert

  + 1- (246) 333-0089